Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

106. évfolyam, 12. szám, 2000. december

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György,  Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Keglevich György, Chuluunbaatar Tungalag, Ludányi Krisztina és Tõke László: 7-Foszfanorbornének foszfin-oxid-csoportjának foszfin-borán-funkcióvá alakítása; regioszelektív módszer a foszfol-oxid-dimerek monoboránjainak elõállítására 

Gajda-Schrantz Krisztina, Nagy László, Kuzmann Ernõ, Vértes Attila, Holecek Jan és Lycka Antonin: A koordinációs szféra szimmetriájának meghatározása di-n-butil-ón(IV)2+  merkapto-karbonsavakkal képzett komplexeiben 

Bóta Atila, Borbély Sándor, Csiszár Ágnes, Haubold Heinz-Günter, Horváth Bernadett, Kriechbaum Manfred, Réz Gábor és Vad Thomas: Dipalmitoil-lecitin/víz alapú liposzómák szerkezeti tulajdonságai 

Hírek
 

Kémiai Közlemények
Ph.D. tézisek
Samu Erika: Új piridin-, akridin- és fenazinegységet tartalmazó koronaéterek elõállítása 

Bõsze Szilvia Erika: Az Interleukin-6 hatásáért felelõs régiók vizsgálata szintetikus peptidekkel

Nagy B. Ildikó: Polimer polipeptidek és jelpeptid konjugátumaik kölcsönhatása modell-membránokkal 
 

Csikász-Nagy Attila: A sarjadzó élesztõ sejtciklusának matematikai modellezése 

Forró Enikõ: 2-Szubsztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása
 

Gy. Keglevich, T. Chuluunbaatar, K. Ludányi and L. Tõke: Phosphine-boranes based on the 7-phosphanorbornene framework: a regioselective approach to the monoboranes of the dimers of phospholes 
 

K. Gajda-Schrantz, L. Nagy, E. Kuzmann, A Vértes, J. Holecek and A. Lycka: Symmetry of the co-ordination sphere of di-n-butyltin(IV)2+ in complexes with sulfanylcarboxylic acids 

A. Bóta, S: Borbély, Á. Csiszár, H.-G. Haubold, B. Horváth, M. Kriechbaum, G. Réz and T. Vad: Structural behaviours of DPPC/water liposomes
 

News
 

Chemical Communications
Ph.D.-theses
E. Samu: Synthesis of novel piridino-, acridino- and phenazino-crown-ethers

Sz. E. Bõsze: Analysis of regions responsible for the acrivities of interleukin-6; the synthetic peptide approach 

I. B. Nagy: Interaction of polymer polypeptides and their signal-peptide conjugates with phospholipid model membranes

A. Csikász-Nagy: Mathematical models of the budding yeast cell cycle 

E. Forró: Lipase-catalysed kinetic resolution of 2-substitued cycloalkanols
 


Vissza Back