Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós
és elektron-mikroszondás vizsgálata
Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II.
Vörös opak üvegek

Fórizs István, Tóth Mária, Nagy Géza, Pásztor Adrien 

ALKALMAZOTT MÉRÉSI MÓDSZEREK

Mûszeres analitikai vizsgálatainkat elektron-mikroszondával és röntgen-pordiffrakciós analizátorral végeztük. Az elektron-mikroszondás vizsgálatokhoz a mintákat félbe vágtuk, mûgyantába ágyaztuk, korund és gyémánt pasztával megcsiszoltuk, majd az így elõkészített sík felületre vákuumgõzöléssel néhány atomrétegnyi szenet vittünk föl az elektromos vezetõképesség elérése érdekében. A mintákat vákuumban vizsgáltuk JEOL Superprobe 733 típusú elektron-mikroszondával. Fókuszált pásztázott elektron-nyalábbal meghatároztuk az üveg mikroszövetét, zárványosságát (minõségi), nyitott elektron-nyalábbal (20 mm) pedig megmértük a minta kémiai összetételét (mennyiségi). A mérés során alkalmazott mûszaki paraméterek: minõségi elemzés: gyorsító feszültség 20 kV, elektron-nyaláb árama 3-5 nA; mennyiségi elemzés: gyorsító feszültség 15 kV, elektron-nyaláb árama 50 nA, számlálási idõ 5´5 másodperc élõ idõ. A mennyiségi mérésekhez használt etalonokat lásd a FÓRIZS et al. 1996 munkában.

A röntgen-pordiffrakciós mérésekhez a mintákat porrá õröltük, majd a dezorientált pormintákban Philips PW 1710 típusú röntgen-diffraktométerrel azonosítottuk a kristályos szerkezetû részeket. A mérések során alkalmazott mûszaki paraméterek: sugárforrás: CuKa , gyorsító feszültség 45 kV, áramerõsség 35 mA, divergenciarés 1o, detektorrés 1o, grafit monokromátor.
 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉS

Eredmények

Az elektron-mikroszondával pásztázó üzemmódban tanulmányoztuk a vörös opak üvegek mikroszövetét. A mikroszöveti bélyegek alapján a minták a következõ csoportokba sorolhatók:

1) homogén alapanyagban zárványok
    zárványokban gazdag (B-1, B-3, B-5)
    zárványokban szegény (S-10c, S-10d, B-26)

2) inhomogén alapanyagban zárványok (gazdag) (B-11, B-2)

3) zárványmentes homogén alapanyag (S-10b).

Energia-diszperzív röntgenspektrométer (EDAX gyt.) segítségével meghatároztuk a zárványok minõségi jellemzõit. Az eredmények az 1. táblázatban találhatók. A táblázatban fölsorolt zárványokon kívül mindegyik mintában kimutattuk az 1 mm-nél kisebb színadó rézrubin kristályokat, amelyek az alapüvegben többé-kevésbé egyenletes eloszlásban helyezkedtek el.
 
 

1. táblázat Avar kori üveggyöngyök elektron-mikroszondával meghatározott zárványai

Table 1 Inclusions of Avar Age glass beads determined by electron microprobe


B-1 vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid (sok), Sn-oxid, Fe-Ca-szilikát, sok buborék
Fe-oxide (many), Sn-oxide, Fe-Ca-silicate, many bubbles
B-2 vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid (sok), Sn-oxid (sajátalakú & tört szélû), fémréz, Fe-Ca-szilikát, Ca-szilikát, sok buborék
Fe-oxide (many), Sn-oxide (euhedral & with uneven rim), metal copper, Fe-Ca-silicate, Ca-silicate, many bubbles
B-3 vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid (sok), Sn-oxid, fémréz, Fe-Ca-szilikát, Ca-szilikát, sok buborék; Fe-oxide (many), Sn-oxide, metal copper, Fe-Ca-silicate, Ca-silicate, many bubbles
B-5 vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid (sok, néhány ívesen görbült), Sn-oxid, sok buborék; Fe-oxide (many, few of arc form), Sn-oxide, many bubbles
B-11 vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid (sok), Sn-oxid, a furatban Fe-oxid réteg
Fe-oxide (many), Sn-oxide, Fe-oxide layer in the perforation
B-24a vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Sn-oxid, Fe-oxid, Ca-szilikát
Sn-oxide, Fe-oxide, Ca-silicate
B-26 vörös dísz (szemes)
red ornament (with eyes)
Sn-oxid, Fe-oxid, fémréz, Ca-szilikát, sok buborék
Sn-oxide, Fe-oxide, metal copper, Ca-silicate, many bubbles
S-10b vörös test (monokróm)
red body (monochrome)
zárványmentes
no inclusions
S-10c vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid, Sn-oxid (ritka), fémréz, Fe-Ca-szilikát, Ca-szilikát, kevés buborék; Fe-oxide, Sn-oxide (rare), metal copper, Fe-Ca-silicate, Ca-silicate, few bubbles
S-10d vörös test (szemes)
red body (with eyes)
Fe-oxid, Sn-oxid (sajátalakú & tört szélû), fémréz, Pb-oxid: mindkettõ ritka; Ca-sztannát, Fe-Ca-szilikát, sok buborék; Fe-oxide, Sn-oxide (euhedral & with uneven rim), metal copper, Pb-oxide: both rare, Fe-Ca-silicate, Ca-stannite, many bubbles

 

Elektron-mikroszondával határoztuk meg a minták kémiai összetételét lehetõleg olyan helyen, ahol az 1 mm-nél kisebb rézrubin zárványoktól eltekintve zárványmentes volt a minta. Az eredmények a 2. táblázatban találhatók.
 
 

2. táblázat Avar kori vörös opak üveggyöngyök mátrixának elektron-mikroszondával meghatározott kémiai összetétele súly%-ban

Table 2 Chemical composition (in weight%) of the matrix of Avar Age glass beads determined by electron microprobe


 
SiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
SnO2
PbO
CuO
Cl 
Összeg
B-1 64,24 2,26 4,19 0,90 0,56   6,73 13,63 0,65 0,25 1,00 1,99 0,93   97,33
B-2* 60,29 2,44 4,08 0,77 0,77   5,92 10,19 0,71 1,46 9,87 2,27 0,88   99,63
B-3 62,28 1,94 4,15 1,09 2,13   9,46 13,90 1,90 0,08 1,46 1,46 0,50 100,34
B-5 65,32 1,85 5,51 0,71 0,75   6,19 15,53 0,60 0,05 1,87 2,00 1,00 101,38
B-11* 62,56 2,17 4,53 0,72 0,68   6,54   9,89 0,69 0,45 5,22 2,68 1,02   97,13
B-26 65,57 2,45 3,30 0,46 0,75   6,18 14,91 1,15 0,49 2,89 2,12 0,91 101,19
S-10b 62,23 2,17 1,21 0,29 2,79   9,14 14,90 2,46 0,21 0,80 2,68 0,99   99,86
S-10d 63,10 3,04 1,97 0,02 0,63   6,84 10,44 0,87 0,29 6,13 3,10 0,75   97,17
S-10c 62,36 1,66 2,71 1,86 1,97 10,45 14,18 1,51 0,11 1,71 0,70 0,73   99,92

Megjegyzés: a *-gal jelölt minták inhomogének, ezért ezeknél a mintáknál a két legjellemzõbb összetételi területen 1-1 mérés készült és ezek átlagát tüntettük föl a táblázatban.

Note: Samples marked with * are inhomogenious, therefore two measurements were made on the two most characteristic compositional area and their mean is put into the table.
 
 

Néhány mintában röntgendiffraktométerrel azonosítottuk a mintában kb. 1%-nál nagyobb mennyiségben jelenlevõ kristályos fázisokat, valamint kimutattuk, hogy a mintában van-e üvegszerkezetû rész. Ez utóbbit azért határoztuk meg, hogy bizonyosak legyünk a minták alapvetõen üveg voltában. A röntgendiffraktométerrel vizsgált minták közül csak kettõ volt azonos az elektron-mikroszondával vizsgáltakkal. Az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza.

Mindegyik vizsgált mintára jellemzõ, hogy alapvetõen üveg-szerkezetû, továbbá mindegyikre jellemzõ a fémréz és a maghemit ásványtani nevû vasoxid zárvány. Ez utóbbi a vasoxid-féléknek egy mérsékelten redukált, redox-viszony változásokra érzékeny változata. A B-1 üveggyöngyben az ón-oxid zárványok is e módszerrel kimutatható mennyiségben voltak jelen.
 
 

3. táblázat Avar kori üveggyöngyökben röntgen-pordiffrakcióval kimutatott
kristályos fázisok és amorf (üveg) szerkezet

Table 3 Crystalline phases and amorphous (glass) structure determined
by X-ray powder diffraction method in Avar Age glass beads


 
kvarc
quartz
PbO2
SnO2
fém/metal Cu
Fe2O3
üveg
glass
B-1
-
-
+
+
+
+
B-4
-
-
-
+
+
+
B-10
-
-
-
+
+
+
B-11
-
-
-
+
+
+
B-24/a
-
-
-
+
+
+

 

ÉRTELMEZÉS

Alapüveg

Az üveg-elõállítás elsõ lépése az alapüveg elkészítése. Ezt késõbb módosítókkal és színezõkkel látják el. Az alapüveg fõ összetevõi a kvarc homok, a mészkõ és a szóda vagy növényi hamu (nem tárgyaljuk az ólomüveget, mivel az nem tartozik a vörös opak üvegek körébe). Kémiai összetételüket tekintve a következõ üvegtípusokat különböztetjük meg:

Római üvegtípus (a római kori üvegkészítés jellemzõ kémiai összetételû üvegeirõl elnevezve). Összetevõk: kvarc homok, mészkõ, szóda (Na-hidrokarbonát, sós vizek bepárlódásából keletkezett, pl. az egyiptomi Nátron-völgyben, vagy egyes magyarországi szikes helyeken, a sziksó egyik fajtája). Jellemzõje ennek az üvegnek, hogy alapvetõen Na-Ca-szilikát, amiben kb. 1-1% körüli vagy annál kisebb mennyiségben lehet K2O, MgO, FeO/Fe2O3, továbbá az Al2O3 tartalom kisebb mint 2,5%.

Mezopotámiai üvegtípus (a mezopotámiai-asszír üvegkészítés jellemzõ kémiai összetételû üvegeirõl elnevezve). Összetevõk: kvarc homok, sótûrõ növény hamuja, valamint nem teljesen bizonyítottan mészkõ. Jellemzõje, hogy alapvetõen Na-Ca-szilikát, amiben kb. 2-5% körüli a K2O és a MgO tartalom (jellemzõen több, mint a római üvegben), 1% körüli FeO/Fe2O3, továbbá tized százaléknál nagyobb mennyiségben jelentkezik a növényi hamura jellemzõ foszfát (P2O5) és szulfát (SO4) tartalom, valamint ennél kisebb mennyiségben a Ba és Sr.

Kevert-alkáli üvegtípus. Összetevõk: kvarc homok, mészkõ, valamilyen növény hamuja, és esetleg még szóda (a szakirodalomban erõsen vitatják, hogy mik az összetevõk). Jellemzõje, hogy alapvetõen (Na,K)-Ca-szilikát üveg. Legalább két alcsoportja van és kizárólag Nyugat-Európában találtak eddig ilyen összetételû üveg tárgyakat, amelyek az európai bronz-, ill. vaskorból származnak (HENDERSON 1988a; BRILL 1992; HARTMANN et al. 1997).

Erdei üvegtípus. Összetevõk: kvarc homok, (mészkõ), fahamu (esetleg egyéb nem sótûrõ növény hamuja). Jellemzõje, hogy alapvetõen K-Ca-szilikát üveg, amiben 1-2% körüli Na2O, 3-5% MgO és 2-3% foszfát van. Ilyen típusú üvegek csak az avar kor után készültek.

Az üvegek kémiai összetétel alapján való csoportosítására több szerzõ is vállalkozott. Van aki a feltételezett összetevõk alapján nevezte el a különbözõ típusokat, mint pl. WEDEPOHL et al. (1997) vagy HARTMANN et al. (1997), mások tisztán a mért kémiai összetétel alapján (tehát nem a feltételezett összetevõk alapján) állítottak föl üvegtípusokat, mint. pl. BEZBORODOV, 1969; STAWIARSKA, 1993. Ez utóbbi csoportosítás jóval több típust tartalmaz. A könnyebb eligazodás érdekében alkalmaztuk a fönti négy fõtípusba való besorolást.


13. ábra. Vörös opak üvegek kémiai összetétele a Mg-index (=MgO/(MgO+CaO)·100%) versus K-index (=K2O/(K2O+Na2O)·100%) diagrammon
Fig. 13. Chemical composition of red opaque glass beads plotted on Mg-index (=MgO/(MgO+CaO)·100%) versus K-index (=K2O/(K2O+Na2O)·100%) diagramAz általunk vizsgált vörös opak üveggyöngyök a fenti csoportosítás szerint két csoportba esnek. A többség római típusú (6 db: B1, B-2, B-5, B-11, B-26, S-10d), néhány pedig mezopotámiai típusú (3 db: B-3, S-10b, S-10c). Ezek a típusok jól elkülönülnek a Mg-index és K-index koordináta rendszerben ábrázolt diagramon (13. ábra), valamint a MgO-K2O (14. ábra) és a MgO-CaO (15. ábra) rendszerben. A sótûrõ növényi hamuval készült üvegek MgO tartalma 2-3% szemben a természetes szódával készültek 0,5-1%-os MgO tartalmával (14 -15. ábra). A két csoport K2O tartalma is jellegzetesen eltérõ; a szódával készült üvegekben 0,6-1,15%, míg a hamuval készültekben 1,5-2,5%. A növényi hamura jellemzõ, hogy jelentõs mennyiségû CaO-ot tartalmaz, míg a natúr szóda csak jelentéktelen mennyiségût. Ha ugyanolyan receptet használva (azonos homok:mészkõ:alkália arány) az egyik üvegbe natúr szódát teszünk, a másikba pedig sótûrõ növényi hamut teszünk, akkor a két üveg CaO tartalma eltérõ lesz. A különbséget a növényi hamu CaO tartalma okozza. A vizsgált üvegek összetételét ábrázoltuk MgO-CaO diagramon és a két típus itt is jól elkülönült egymástól. A növényi hamuval készültekben nemcsak a MgO tartalom nagyobb, hanem a CaO is (szódás: CaO:6-7%; hamus: CaO: 9-10,5%). A fenti fejtegetés alapján ez arra utal, hogy azonos receptet alkalmaztak a kétféle üveg készítésénél. Ha a két csoport átlagos CaO tartalmának a különbségét, mint a felhasznált hamu CaO tartalmát, a hamuval készült üvegek átlagos K2O, Na2O és MgO tartalmával együtt 100%-ra normáljuk, akkor egy közelítõ összetételt kapunk a felhasznált hamura (karbonátmentes összetétel). Ez a következõnek adódik: Na2O=65,7%, K2O=9,1%, CaO=14,6%, MgO=10,5%. Ezen összetétel jól illik abba a tartományba, amit a Stawiarska (1984) által a sótûrõ növényi hamukra adott összetételekbõl számolhatunk.

14. ábra. Vörös opak üvegek K2O-tartalma a MgO-tartalom függvényében. Jól elkülönülnek a natúr szódával és sótûrõ növény hamujával készült gyöngyök
Fig. 14. K2O versus MgO content of red opaque glasses. Beads made with natural soda are well separated from those made with ash of halophytic plant

15. ábra.Vörös opak üvegek CaO-tartalma a MgO-tartalom függvényében. Mivel a sótûrõ növény hamuja a Na mellett jelentõs mennyiségû magnéziumot és kalciumot tartalmaz szemben a natúr szódával, ezért a vele készült üvegek mindkét tengely mentén elkülönülnek.
Fig. 15. CaO versus MgO content of red opaque glass beads. Hence the ash of halophytic plants contains a considerable amount of Mg and Ca beside Na, dislike the natural soda, so the glasses made with this ash are separated along both axesVissza

Folytatás

Természettudományi kutatások 
a mûvészettörténet és a régészet szolgálatában
http://www.kfki.hu/chemonet/