ELÕSZÓ

A Polanyiana jelen számának mind a nyolc szerzõje számára Polányi Mihály szövegei szolgálnak kiindulópontul.

Az elsõ négy tanulmány Polányi ismeretelméletének kapcsolódási pontjait vizsgálja. Pléh Csaba Polányit a mai kognitív pszichológia dilemmái elõvételezõjeként mutatja be. Szívós Mihály a mûalkotások elemzéséhez merít Polányiból. Kmeczkó Szilárd a vizuális észlelés problematikáját vizsgálva eljut ahhoz a kérdéshez, hogy miképpen állítja elénk Polányi a dolgok látásának új módját. Erdei L. Tamás is kulcsfontosságúnak tartja a 'máskéntlátást', a hermeneutika és Polányi kapcsolódási pontjait elemzõ tanulmányában.

Lehmann Miklós dolgozata is kapcsolódási pontokat keres: párhuzamot mutat ki Polányi filozófiája és az oktatás-nevelés pszichológiájának egyes irányzatai - Karácsony Sándor pedagógiája és a személyközpontú pszichológia - között.

Tanács János tanulmányának témája ismét Polányi ismeretelmélete: az észlelés formalizálhatatlanságából kiindulva arra keresi a választ, hogy lehetõvé teszi-e Polányi filozófiája a normatív értelmezést.

Az utolsó két dolgozat további fontos Polányi-témákhoz kapcsolódik: Faragó Péter a tudomány és a társadalom, Békés Vera pedig a hit és az ész viszonyát elemzi.

A Mellékletben hagyományainkhoz híven részleteket közlünk a Polanyiana testvérlapjaiból. Fénymásolatban adjuk közre azt a recenziót, melyet Klaus Allerbeck írt Georg Hans Neuweg Könnerschaft und implizites Wissen. Zur lehr- lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis- und Wissenstheorie Michael Polanyis címû könyvérõl. A recenzió szinte egyidejûleg jelent meg az Appraisal és a Tradition & Discovery folyóiratokban. A Polanyiana szerkesztõbizottsága azért döntött e rövid kis írás közlése mellett, mert nem csekély tanulságul szolgál azok számára, akik tudni szeretnék, miért is negligálják Németországban Polányi írásait. A recenzióból azonban az is kiderül, hogyan látják Polányit magát, illetve egyes elméleti munkáit azok, akiket viszont komolyan foglalkoztat Polányi Mihály filozófiája.

N. Tóth Zsuzsa

Polanyiana 9. évfolyam, 12. szám, 2000. 
http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/ 
Tartalomjegyzék