Egyetemi Lapok, XXII. évfolyam, 5. szám, 1980. március 31.

Bruckner Gyôzô
1900 1980

1980. március 8-án elhunyt dr. Bruckner Gyõzõ akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a Szerves Kémia Tanszék és a Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsoport volt vezetõje. Halálával a nemzetközi hírnevû tudóst, az elhivatott pedagógust, a kémiai közélet vezetõ égyéniségét, a mindenki által szeretett és nagyra becsült embert veszítettük el.

Bruckner Gyõzõ a századforduló szülötte volt. Egyéniségének és pályafutásának kibontakozására nagy hatást gyakorolt az Alma  Mater,  a Késmárki Líceum,  amelynek egykori tanára édésapja volt. 1925-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Mûegyetemen. 1928-ban a Szegedi Tudományegyetemen kitüntetéssel avatták doktorrá. Ezt követõen ösztöndíjasként dolgozott Berlinben, majd Grazban világhírû tudósok mellett. Hazai mûködésének színhelye 19301948 között a Szegedi Tudományegyetem. Kezdetben Széki Tibor, majd Szent-Györgyi Albert munkatársa, 1940-ben egyetemi tanárrá nevezik ki. Az õ igazgatása alatt vált a szegedi tanszék a hazai szerves kémiai kutatás és oktatás jelentõs központjává. 1949-ben meghívást kapott  az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerves kémiai katedrájára, ahol 24 éves mûködése alatt ugyanezt a feladatot oldotta meg sikerrel. 1973-ban nyugalomba vonult, de aktivitását élete végéig megõrizte. A tanszéki kutatócsoport tudományos tanácsadója volt,  továbbra is õ tanitotta a természetes szénvegyületek kémiáját a  végyészhallgatóknak.

Nemzetközileg elismert, 120 publikációban összefoglalt tudományos munkássága kezdettõl fogva kapcsolatos a természetes szénvegyületek kutatásával. Szegedi tevékenységének nagy sikere az N-O acilvándorlás felfedezése,  amely alapkõletétele a magyar sztereokémiai iskolának. Kiemelkedõ eredményeket ért el a P-vitamin kémiai saiátságainak felismerésében, fontos alkaloidok térszerkezetének meghatározásában, számos gyógyhatású vegyület szintézisében. A farmakológiai szempontból fontos izokinolinváz egyik szintézise "Bruckner-reakció" névén vonult ba a szakirodalomba.

Alkotói tevékenysége a felszabadulás utáni idõszakban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen bontakozott ki teljességében. Korábbi felfedezésére támaszkodva kutatásait itt az anthrax-polipeptid analitikus és szintetikus szerkezetvizsgálatával folytatja, nagyobb létszámú kutatógárda közremûködésével. Úttörõ vizsgálatai ismét kijelölték a magyar szerves kémiai kutatás egy új irányát. Intézetében jött létre a nemzetközi hírnevû magyar peptidkémiai kutatás elsõ alkotó mûhelye. Itt indultak meg azok a peptidkémiai vizsgálatok, amelyek ma hazánkban a biológiailag aktív vegyületek kutatásának egyik legjelentõsebb ágává terebélyesedtek.

Közismert, hogy Bruckner professzor a kutatási tevékenység mellett egyenrangú feladatának tartotta a tanári munkásságot. Fiatal vegyészek százai kaptak életre szóló élményt és tudományos útravalót nagy hivatástudattal kimunkált, példát mutató elôadásaiból. A magyar szerves kémiai oktatás sokat köszönhet nemrég befejezett, nemzetközi téren is egyedülálló hatkötetes tankönyvének, amely maradandó emléke annak a kötelességvállalásnak és felelôsségtudatnak, amely egész életét áthatotta.
Bruckner Gyôzô mindenkor jelentôs részt vállalt a tudományos és egyetemi közéletben. Számos hazai és nemzetközi egyesület és bizottság tagja volt, az 194849-es tanévben a Szegedi Tudományegyetem dékánjaként tevékenykedett. Józan ítélôkészsége, gazdag tapasztalatai közéleti téren is elismert vezetõvé avatták. Igaz emberi nagysága közvetlen vezetôi tevékenységében is megnyilvánult. Tanítványait mindig egyenrangú társnak, barátnak tekintette. Saját személyét is háttérbe szorítva mindig arra törekedett, hogy munkatársai alkotó készségét kibontakoztassa. Önzetlen magatartása és vezetési stílusa mindenkor biztosította környezetében a nyugodt alkotói légkört.

Bruckner Gyõzô munkássága számos alkalommal részesült magas szintû elismerésben. A Magyar Tudományos Akadémia 1948-ban levelezô tagjává, 1949-ben rendes taggá választotta. A Svéd Kémiai Társulat 1947-ben Scheele-emlékéremmel tüntette ki. 1949-ben és 1955-ben elnyerte a Kossuth-díj elsô fokozatát, 1983-ban Munka Érdemrenddel, 1970-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki. 1967-ben a hallei Leopoldina Német Természettudományi Akadémia tagjává választották. 1976-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli doktorrá avatta.

Ebben az évben Bruckner Gyôzô nyolcvanadik születésnapjának méltó megünneplésére készülôdtünk, de november 1-én már csak a kegyelet virágait helyezhetjük et sírjára. Szellemi hagyatékát kegyelettel ôrizzük és gondozzuk, igaz emberségét soha nem feledjük.

Dr. Kucsman Árpád

http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/