Ph.D.-tézisek a Kertészeti Egyetemen
Doktori összefoglalók

 
 

Szabó Erzsébet:
A grafikai jelek alkalmazása és jelentsége a csomagolt élelmiszerek jelölésében
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1995
 

Az értekezésben a grafikai jelek alkalmazásának és jelentségének szerepét kívánjuk bemutatni a csomagolt élelmiszerek jelölésében, elssorban a hazai jelölési gyakorlat és szabályozás továbbfejlesztése érdekében. Ehhez kapcsolódóan célul tztük ki:

A téma kifejtéséhez a következ feladatokat végeztük el: Az értékelés új tudományos eredményei az alábbiakban összegezhetk:
 1. Elsként foglalkoztunk az élelmiszerek jelölésében használt grafikai jelek átfogó elemzésével

 2.  
 3. A grafikai jelek átfogó elemzéséhez választott jelelméleti és kommunikációelméleti megközelítés újszer és egyben lényeget megragadó látásmódot képvisel.

 4.  
 5. A fogyasztói értékesítés folyamatára vonatkoztatva felállítottuk az élelmiszerjelölés funkciórendszerét és ebbl kiindulva levezettük a grafikai jelek csoportosítását.

 6. A grafikai jelek elsdleges funkciójuk alapján hat jeltípusba sorolhatók: minségjelz jelek, cselekvést szabályozó jelek, tanúsító jelek, fogyasztót motiváló, késztet jelek, környezetvédelmet támogató jelek, kereskedelmi forgalmazást segít jelek.
   
 7. Az elvégzett elméleti-szemléleti feltáró munka és a gyakorlati elemzések olyan ismereteket közvetítenek, amelyek alkalmasak a vállalati csomagolás jelölésfejleszt tevékenység támogatására.

 8. Felmértük továbbá a nemzeti szint grafikai jelegységesítés lehetségeit is és javaslatot tettünk annak megvalósítására. Legsürgetbb feladatnak a szabadon választható jelölésekkel ( képi és írásos egyaránt ) szemben támasztott követelmények körülhatároltabb megfogalmazását és hatékonyabb érvényre juttatását tartjuk. Ehhez kapcsolódóan szükség van az élelmiszerjelölés szabályozásának pontosítására, az érdekelt felek együttmködésének fokozására és a hatósági élelmiszerellenrz hálózat címkeengedélyezési feladatra való felkészítésére.
   
 9. Összefoglaltuk a grafikai jelek eltérbe kerülését elidéz tényezket, képet alkottunk a grafikai jelek jövbeli szerepérl és fejldési irányairól.

 10. Az egyértelm jelentés-hozzárendeléssel képzett jeleknél a változás tendenciája nagyon lassan, de az egységesítés irányába halad. A grafikai jelek megfogalmazását mindenféleképpen meg kell elznie az adott egységesítési szinten a jel által képviselt tartalom értelmezésében és gyakorlati alkalmazásában létrejöv megállapodásnak. A megállapodás a cselekvést szabályozó jeleknél értelemszeren könnyebb, mint a minségjelz jeleknél, ezért az egységesítés megkezdésére a tárolással és kezeléssel foglalkozó jelek a legmegfelelbbek.
  A megbízható választáshoz támpontot adó tanúsító jelek további virágzása várható, ezzel összefüggésben védjegyjogi szabályozásukról szükséges gondoskodni.
  Mivel a grafikai jelek megtévesztésre való alkalmassága szubjektíven értelmezhet fogalom, a Nemzetközi Reklám Kódex és a claimekre vonatkozó elírások rendszeres felülvizsgálata elengedhetetlen.
   
 11. Következtetéseket vontunk le a grafikai jelek helyes illesztésérl a kommunikációs rendszer egészébe.

 12. A grafikai jelek részei egy bonyolult kommunikációs rendszernek, szükséges, de nem elégséges feltételek annak megfelel mködéséhez. Mivel a jövben mind a fogyasztási mintákban, mind a termékvilágban további differenciálódás várható, a jelek szerepe felértékeldik.
  Ezzel párhuzamosan fejleszteni kell azokat a technikákat, amelyek a kialakított grafikai jelek megfelel mködését eredményezik. (Ide tartozik - többek között - a fogyasztók képzése pl. környezetvédelmi, egészségnevelési kérdésekben.)
   
 13. A f összefüggések megragadásának mélységéig foglalkoztunk a grafikai jelek és a versenyképesség kapcsolatával. A versenyképességgel legszorosabb kapcsolatban a védjegyek, márkajelek, az arculatformáló elemek és a tanúsító jelek állnak A többi grafikai jelnél a versenyképességre gyakorolt hatás attól függen változik, hogy adott terméknél az illet jel ill. az azt megtestesít termék mennyire képes kielégíteni a fogyasztó ízléssel, divattal, értékrenddel stb. kapcsolatos igényeit. A jelekkel történ kommunikáció eltérbe kerülésével párhuzamosan nélkülözhetetlenné válik a témakört támogató célorientált vizsgálatok (piackutatás, Semio-pack Test stb.) bevezetése.
Az értékelésben foglaltak gyakorlati hasznosítására és a téma jövbeli mvelésére vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetk:

A választott téma szépségét és egyben nehézségeit is jelzi, hogy mind a csomagolás - jelölés vállalati kialakítása, mind pedig annak hatósági kontrollja, felügyelete különböz szakemberek, szakterületek összehangolt együttmködését igényli. Ezért az értekezés talán legnagyobb, gyakorlatban hasznosítható eredménye az lehet, hogy feltáró és összegz jellegénél fogva minden érdekelt (formatervez, minségellenrz, marketing szakember, hatósági munkát végzk) számára szemléletformáló alapismereteket képes nyújtani, s ezáltal megkönnyíti együttmködésüket, közös problémamegoldásukat.

Ennek érdekében eddig is szerepeltünk különböz fórumokon, és továbbra is szorgalmazni kell ezen ismeretek bevitelét a szakmai köztudatba.

A jelalkalmazási gyakorlat felmérésekor nagyon gyengének találtuk a szabadon választható jelölésekkel szemben támasztott követelmények érvényre juttatását. A verseny- és fogyasztóvédelem hatékonyabbá tétele érdekében ezen a területen az érdekeltek együttmködésével elrelépés szükséges, melyhez a dolgozatban foglaltak elzményként rendelkezésre állnak. Reményeink szerint a feltárt ismeretek alkalmasak arra, hogy támaszt nyújtsanak a hatósági élelmiszerellenrz hálózat szakemberei címkeengedélyezési feladatra való felkészítéshez, továbbá a fogyasztóknak az élelmiszerjelölésrl szóló tájékoztató, "nevel" anyag összeállításában.

A dolgozatban foglaltak - többek között - kiindulópontul szolgálhatnak arra, hogy a társadalom számára elfogadott és követésre méltó értékek közvetítésében (környezetvédelem, egészségtudatos táplálkozás) a központi grafikai jelkialakítás megfelel szerepet kapjon, valamint elmozdíthatják a vállalati grafikai jelalkalmazási gyakorlat felülvizsgálatát.

Az elvégzett témakör feltárás biztosítja a további elemzések megfelel szemléletét és a jelenségek leírásához elengedhetetlen fogalomkészletet.

Úgy gondoljuk, az értekezéssel sikerült hozzájárulni élelmiszereink információtartalmának javulásához, versenyképessége növeléséhez, a fogyasztói szempontok jobb érvényesítéséhez. A grafikai jelek alkalmazása olyan idszer kérdés, amelyet a fentiek és a dolgozatban foglaltak figyelembevételével a jövben is mvelni szükséges, mind termékeink versenyképessége, mind pedig a fogyasztóvédelem szempontjainak érvényesítése érdekében, összefoglalóan egy jobb életminség megvalósításáért.
 
 
 

Vissza a lap tetejére