Ph.D.-tézisek a Kertészeti Egyetemen
Doktori összefoglalók

 
 

Domján Erika:
A hypertext gondolat felhasználása az üzemtan oktatásában
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1996.
 

Még a legelmélyültebb olvasás közben is gyakran elkalandoznak gondolataink. Általában nem csupán az unalom a ludas a dologban, hanem arról van szó, hogy az emberi gondolkodás természetéb§l fakadóan továbbgondoljuk az olvasottakat, illetve más gondolatok is indukálódhatnak a témával kapcsolatban az ember fejében. Ki ne érezte volna már olvasás, tanulás közben, hogy az éppen érintett témát jobban körül kellene járni, bizonyos szakkifejezéseket le kellene fordítani vagy csak egyszerűen jó lenne pontosítani a fogalmakat. Tulajdonképpen a lábjegyzetek, indexelt kiegészítések is ehhez próbálnak segítséget nyújtani, azonban ezek terjedelme korlátozott. Nem beszélve azokról az esetekr§l, amikor az adott hivatkozás egy másik dokumentumra vonatkozik, amely esetleg nincs is a birtokunkban, vagy a könyvtárban is csak nehezen érhet§ el.

A legtöbben úgy próbálják áthidalni ezeket a problémákat, hogy könyvhegyek mögé bújva tanulnak, dolgoznak. Murphy törvénye azonban ezekben az esetekben is működik, miszerint "mindig csak az az egy könyv hiányzik a polcodról, amire éppen szükséged lenne". Bizonyára Vannevar Bush (1890-1974) is gyakorta átélte ezt az érzést, ezért már a harmincas években kigondolta, majd jóval kés§bb, 1945-ben az Atlantic Monthly című folyóiratban publikálta is elképzelését az "As We May Think" című cikkében. Az általa megálmodott rendszernek a Memex (memory extender) nevet adta, amely a hypertext-gondolat els§ konkrét megfogalmazásának tekinthet§.

Bush már ekkor felismerte a tudományos információk robbanásszerű növekedéséb§l fakadó veszélyeket. Attól tartott, hogy megfelel§ eszköz hiányában még a specialisták sem tudják majd nyomon követni a szakterületükön bekövetkez§ gyors fejl§dést. Olyan megoldást keresett, amely az információk közötti könnyebb eligazodás lehet§ségét teremti meg a gondolkodó ember számára. Elképzelése - amely nem számítógépes megoldás volt, hanem a mikrofilm felhasználásán alapult - az eredetileg leírt formában soha nem valósult meg, de rengeteg ember fantáziáját megmozgatta és indította el másfajta megoldások keresése felé. Tulajdonképpen nem történt más, minthogy működött az emberek asszociatív gondolkodása, amely segítségével általában egy ötletb§l el§bb-utóbb kézzel fogható valóság lesz.

Az els§ hypertext-rendszer még nem számítógépes rendszer volt, mert abban az id§ben még a szakemberek sem tartották elképzelhet§nek, hogy a számítógépet olyan ôalantasö dolgokra is fel szabad használni, mint például a szöveges információk alkotása, tárolása. Bush cikke mintegy ötven éve jelent meg; víziója napjainkra valósággá vált.

A ma ismert összes hypertext-rendszer az asszociatív indexelés módszerét alkalmazza, amely eljárás az emberi gondolkodásnak jobban megfelel, mint a könyvek szekvenciális felépítése. Be kell látnunk, a Gutenberg-galaxis vége mindennapi valósággá válik, akár tetszik nekünk, akár nem. Természetesen úgy gondolom, hogy a fejl§déshez kötelességünk alkalmazkodni. A hypertext-rendszer használatával folyamatosan kicserélhetjük azokat az anyagrészeket, amelyek elavulnak, vagy a jogszabályi környezet változása miatt módosulnak. Kereszthivatkozások rendszerének kialakításával elérhetjük, hogy a hallgatók felismerjék az összefüggéseket és azokat alkalmazva tudásuk megalapozottabb legyen. A további fejlesztések lehet§vé teszik az alapozó- és a szakmai tárgyak összekapcsolását is, ezzel az egyes tantárgyak között meglév§ logikai összefüggések is nyilvánvalóbbá válnak a hallgatók számára. Ezzel a diáknak arra is lehet§ség nyílik, hogy a régebben tanultakat átismételje, újra felidézze vagy éppen pótolja a mulasztottakat.

A program részét képezi az eddig is használt gyakorlati feladatlapok sora, amelyeket a kereszthivatkozások segítségével elméleti anyagrészekkel és egymással is összekapcsolunk. Ennek segítségével a példamegoldások egyszerűbb feladatot jelentenek majd, hiszen a szükséges elméletet egyetlen mozdulattal a képerny§re varázsolhatják, majd annak elolvasása után könnyedén visszatérhetnek a feladatmegoldásra.

Az elkészített jegyzet csak olvasható, azt a hallgató nem szerkesztheti át. Természetesen megjegyzéseit az erre a célra nyitott programrészbe feljegyezheti, de az eredeti programot ezek a kiegészítések nem befolyásolják. Ez a lehet§ség tovább könnyíti a tanulás folyamatát, hiszen a legtöbb diák tanulása során saját gondolataival is kiegészíti jegyzeteit.

Minden témához részletes irodalomjegyzék csatlakozik, amely segítségével a hagyományos dokumentumok (könyvek, folyóiratok) nyújtotta lehet§ségekre is felhívjuk a hallgatók figyelmét. A hypertext rendszerben készült tananyag az egyetemi hálózaton keresztül mindenki számára könnyen elérhet§vé válik (kollégiumok, könyvtárak, géptermek, tanszékek számítógépein keresztül). Ezáltal jelent§sen csökkenthet§k az oktatási költségek, hiszen sem a jegyzet, sem a feladatlapok el§állítására, sokszorosítására nincs szükség.

A hypertext alkalmazása lehet§vé teszi a hallgatók önálló, helyt§l és id§t§l független felkészülését és az egyéni ütemű tanulás lehet§ségét. A oktatói irányítással megszerzett tudás birtokában több id§ jut a személyes konzultációkra, a személyreszabott feladatok egyéni értékelésére. Ezek az el§nyök alkalmassá teszik a rendszert a levelez§- és távoktatásban történ§ felhasználásra is.

A hypertext koncepció széleskörű nyilvánosságot is feltételez. Általában az elkészült anyagok a hálózaton keresztül más intézmények számára is könnyen elérhet§k, ezáltal hasznosíthatók a többi agrárfels§oktatási intézményben is. Ezek az információk CD-n is terjeszthet§k, így elérhet§vé tehet§k olyanok számára is, akik nem élvezik a hálózati rendszer el§nyeit. A CD-k felírása, terjesztése és frissítése szintén gyorsabb és olcsóbb, mint a tankönyvek, jegyzetek megírása és nyomdai el§állítása.

A számítástechnika rohamos fejl§dése új lehet§ségeket teremt az üzemtan oktatásának korszerűsítésében. Az így szerzett ismeretek birtokában a fiatal kertészmérnökök jobban megfelelnek majd a velük szemben támasztott követelményeknek.
 
 
 

Vissza a lap tetejére