E M L É K E Z T E T Õ

a Kémiai Tudományok Osztálya 2004. december 14-i ülésérõl

 

Székfoglaló elõadások

Gál Sándor, az MTA rendes tagja: Oktatás, kutatás-fejlesztés-megvalósítás
és
Orbán Miklós, az MTA rendes tagja: Oszcilláló kémiai rendszerek: múlt, jelen, jövõ
címmel megtartották székfoglaló elõadásukat.

13.30 Kibõvített ülés

Az Osztály néma felállással adózott Szejtli József, a kémiai tudomány doktora emlékének, aki 2004. november 26-án elhunyt.
Sohár Pál tájékoztatott arról, hogy az MKF megjentetésének fedezete 2 évre biztosított.

1. Az MTA Doktora cím iránti kérelmek

a) Az Osztály eljárása (írásos anyag mellékelve)

Békassyné Molnár Erika doktori habitusát Bérces Tibor és Gál Sándor véleményezte.
Levegõ- és szennyvíztisztítás kísérleti vizsgálata, tervezési és gazdasági összefüggései c. az MTA doktora cím megszerzéséhez beadott disszertációjában mindazon szakmai munka összessége megtalálható, melyek a kandidátusi fokozatának megszerzésétõl dokumentált.
Hozzászólt: Farkas József

Az Osztály megállapítja, hogy a kérelmezõ tudományos eredményei, publikációs és tudományos közéleti tevékenysége alapján alkalmas arra, hogy értekezését az MTA Doktora cím elnyerése céljából eljárásra bocsássák.

Javaslat a bírálókra
Gyenis János, a kém. tud. dr.
Varga Károly, a kém tud. dr.
Németh Jenõ, a kém. tud. dr.
tart: Nagy Endre, a kém. tud. dr.
Ormós Zoltán, a kém. tud. dr.

Javaslat a bírálóbizottságra
Elnök: Fonyó Zsolt r. t.
tartalék: Rédey Ákos, a kém. tud. dr.
Titkár: Lakatos Béla, a kém. tud. kand.
(tartalék Széchy Gábor, a kém. tud kand.)
Tagok: Pallai Iván, a kém. tud. dr.
Mizsey Péter, az MTA doktora
Lajos Tamás, a mûsz. tud. dr.
Szépvölgyi János, az MTA doktora
maradó bírálók

Rév Endre doktori habitus vizsgálata elõtt az Osztály szavazott és megállapította, hogy a benyújtott rövid értekezés kielégíti az Osztály követelményeket.
A doktori habitust Bérces Tibor és Gál Sándor véleményezte
Tudományos kutatásai jól körülhatárolható szakterületre, az összetett technológiai rendszerek vizsgálatára és tervezésére koncentrálódtak. Rév Endre most benyújtott doktori értekezésében az e kérdésre irányuló kutatásainak eredményeit foglalta össze, Összetett folyamatok mûveleti korlátai címmel.

 Az Osztály megállapítja, hogy a kérelmezõ tudományos eredményei, publikációs és tudományos közéleti tevékenysége alapján alkalmas arra, hogy értekezését az MTA Doktora cím elnyerése céljából eljárásra bocsássák.

Javaslat a bírálókra
Varga Károly, kém. tud. dr.
Nagy Endre, a kém. tud. dr.
Jedlovszky Pál, a kém. tud. kand.
tart: Veress Gábor, a kém. tud. dr.
Blickle Tibor, a kém. tud. dr.

Javaslat a bíráló bizottságra
Elnök: Friedler Ferenc, a kém. tud. dr.
tartalék: Hangos Katalin, a kém. tud. dr.
Titkár:, Kotsis Levente, kém. tud. kand.
tartalék: Szeifert Ferenc, a kém. tud kand.
Tagok: Németh Jenõ, a kém. tud. dr.
Pallai Iván, a kém. tud. dr.
Farkas István, a mûsz. tud. dr.
Jávor András, a mûsz. tud. dr.
maradó bírálók

b) Az Osztály eljárása nyilvános védés után

Sági János nyilvános védésérõl Medzihradszky Kálmán adott tájékoztatást.
Hozzászólt: Hollósi Miklós

Süli Mihályné – a bíráló bizottság által is elismert – új tudományos eredményeinek értéke és tudományos munkásságának színvonala megfelel az MTA Doktorával szemben támasztott követelményeknek, ezért az Osztály javasolja az MTA Doktora cím odaítélését.

Takács Erzsébet nyilvános védésérõl Horváth Attila adott tájékoztatást.

Takács Erzsébet – a bíráló bizottság által is elismert – új tudományos eredményeinek értéke és tudományos munkásságának színvonala megfelel az MTA Doktorával szemben támasztott követelményeknek, ezért az Osztály javasolja az MTA Doktora cím odaítélését.

2. A 2005. évi Akadémiai Aranyérem-, Akadémiai Díj-, Akadémiai Újságírói Díj- javaslatok (írásos anyag mellékelve)
Osztályállásfoglalás kialakítása

Javaslatok:
Akadémiai Aranyérem: Markó László
Hozzászóltak: Tétényi Pál, Hargittai István, Bérces Tibor

Akadémiai Díj:
Egyéni: Kardos Júlia
ifj. Szántay Csaba
Megosztott: Homonnay Zoltán -Kuzmann Ernõ -Nagy Sándor
Hozzászóltak: Pálinkás Gábor, Lipták András, Blaskó Gábor, Medzihradszky Kálmán, Márta Ferenc, Wojnárovits László

Akadémiai Újságírói-díj: Ferenczi Andrea
Hozzászólt: Hargittai István

Az Osztály a titkos szavazások eredménye alapján felterjeszti
Akadémiai Aranyéremre Markó Lászlót; Akadémiai-díjra - a szavazás eredménye által meghatározott sorrendben – ifj. Szántay Csabát, Kardos Júliát; Akadémiai Újságírói-díjra Ferenczi Andreát.

3. A 2005. évi májusi közgyûléshez kapcsolódó osztályprogram véglegesítése
Osztályállásfoglalás kialakítása
Tóth Klára írásos javaslata az osztályülésen került kiosztásra:

Analitikai Kémia: kutatás-fejlesztési irányok és társadalmi kihívások

I. Délelõtt

Noszál Béla, D. Sc. és Szókán Gyula C. Sc. (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet, ELTE Szerves Kémiai Tanszék): Dopping: sport abúzus az analitikai kémia szemszögébõl
Vékey Károly, D. Sc. (MTA Kémiai Kutatóközpont): Biokémiai tömegspektrometria és alkalmazása az orvosi diagnosztikában
Klebovich Imre, D. Sc. (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Új biológiai vizsgálati irányzatok a farmakokinetika és gyógyszermetabolizmus vizsgálatában
Horvai György, D. Sc. (BME Kémiai Informatika Tanszék): Molekuláris lenyomatú polimerek: kombinatorikus elõállítás, nemlineáris kromatográfia és pszeudo-immunassay
Váradi Mária, C. Sc. (Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet). Az élelmiszerbiztonság és –minõség kihívásai az élelmiszeranalitikában

II. Délután

Inczédy János r. tag és Pap Tamás C. Sc. (Veszprémi Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék): Kemometriai módszerek alkalmazása kémiai folyamatok vizsgálatára és a szabályozás minõségének javítására
Záray Gyula, D. Sc. (ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék): Az induktív csatolású tömegspektrometriai módszerrel nyerhetõ kémiai információk
Gyurcsányi E. Róbert Ph. D. (BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék): Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában
Puskás László Ph. D. (MTA Szegedi Biológiai Központ): Biomolekulák kimutatása chip-technológiával
Madarász János Ph. D. (BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék): Kapcsolt termoanalitikai módszerek vékony filmek technológiájának fejlesztésében
Hozzászóltak: Hargittai István, Náray-Szabó Gábor, Pungor Ernõ

Az Osztály a javaslatot elfogadta és felhatalmazta Tóth Klárát az elõadások sorrendjének megváltoztatására.

4. Egyebek

· A 2005. évi Welch Award-ra javaslattételi határidõ: 2005. február 1.
Információ elérhetõ a www.welch1.org címen.
· A 2005. évi ExxonMobil Chemical European Science & Engieering Award-ra javaslattételi határidõ: 2005. június 30.
Információ elérhetõ a www.fwo.be címen.
· Szántay Csaba tájékoztatott az MTA vezetõinek tisztújítását elõkészítõ közvélemény-kutatás eredményérõl.
· Dékány Imre tájékoztatott arról, hogy az MTA Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottságának tagjainak szavazatai alapján 2004-2005-2006. évre a Polányi Mihály Kuratórium tagjait titkos szavazással az alábbi összetételben választották meg:
Elnök: Dékány Imre
Tagok:
1. Deme István (General Electric képviseletében)
2. Novák Mihály
3. Schiller Róbert
4. Speier Gábor

A Kuratórium ülését 2004. december 10-én tartotta és úgy döntött, hogy – tekintettel arra, hogy a díjak kiadása 1999 után megszakadt – 2003-ra és 2004-re is kiadja a Fõdíjat és az Ifjúsági díjat is.
A Kuratórium döntésének megfelelõen titkos szavazás után az alábbi kutatók kapják meg Polányi Mihály születésnapjára a díjakat:
Fõdíj 2003. évre: Dr. Noszticiusz Zoltán
Fõdíj 2004. évre: Dr. Inzelt György
Ifjúsági díj 2003: Dr. Kónya Zoltán
Ifjúsági díj 2004. Dr. Lente Gábor

Az Osztály a Kuratórium döntését jóváhagyta.
 

Görög Sándor
 osztályelnök
 Összeállította:
Zemplénné Papp Éva
tudományos titkár