Huszár Andor arcképének leleplezése Várpalotán,
a Magyar Vegyészeti Múzeumban

A Magyar Vegyészeti Múzeum jeles eseményei közé tartozik, amikor új személyiség arcképével gyarapodik a “Híres vegyészek arcképcsarnoka” kiállítása.

Szeptember 10-én a TVK Rt. és a múzeum vendégeiként, régi munkatársak, tisztelõk és barátok érkeztek Várpalotára, hogy jelen lehessenek egy újabb képavató ünnepségen, Huszár Andor arcképének leleplezésén. Az ünnepélyes eseményen részt vettek Huszár Andor gyermekei Andrea és András is.

Huszár Andor 70 évvel ezelõtt született, és az évforduló alkalmat adott arra, hogy amint dr. Szekér Gyula megemlékezésében mondta: “a magyar vegyipar egyik legtekintélyesebb, legsokoldalúbb vezetõjére” emlékezzünk. Az ünnepségen három megemlékezés hangzott el: dr. Szekér Gyula c. egyetemi tanár, dr. Dimény Imre egyetemi tanár és Várhegyi Miklós, a TVK Rt. elnök-vezérigazgatója részérõl.

Dr. Szekér Gyula felidézte annak a központi fejlesztési programnak a létrejöttét, amelyet a mûanyag- és petrolkémiai ipar fejlesztésére dolgoztak ki. Több mint 10 éven át gyûjtötték az adatokat, 100 tanulmányt készítettek, minden környezõ országban tárgyalásokat folytattak. A program vezetõ üzeme a Tiszai Vegyi Kombinát lett. A minisztérium és Huszár Andor kapcsolatáról elmondta, hogy a mûszaki, gazdasági, pénzügyi, piaci és devizális összefüggések megvitatása során Huszár Andornak alapvetõ szerepe volt az üzemek méretének, a szállító országok és a technológia kiválasztásában. A munka során személyes, jó baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Beszélt arról, hogy Huszár Andor rátermettségét, tudását külföldön is elismerték és tisztelték.

Összegezve megállapította, hogy a TVK sikerét négy, egymással összefüggõ tényezõnek köszönheti: a kimagasló szakmai tudásnak, a termékek jó kiválasztásának, az optimális gyártó kapacitásoknak és a jó hazai és nemzetközi együttmûködésnek. A TVK jó kezekben ma is tovább fejlõdik. Ezt mutatja az olefin üzem eredményes rekonstrukciója, az új üzemek építése és a nemzetközi szabványok szerinti minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszere.

Dr. Dimény Imre Huszár Andorra, mint a magyar mezõgazdaság szerelmesére és nagy támogatójára emlékezett. Az 1960-1970-es években a mezõgazdaság fejlõdésében a mûtrágyák, kemikáliák alkalmazásán kívül a mûanyagok felhasználása is fontos szerepet játszott. Huszár Andor a mezõgazdaságot, mint felhasználói oldalt vette figyelembe, számolt a kínálkozó, hazai piaci lehetõségekkel. Támogatta a tudományos kutatást, az Agrártudományi Egyetemet, valamint a Kertészeti- és Élelmiszeripari Egyetemet. Referenciaüzemeket hozott létre és ezek pénzügyi forrásait is biztosította. Huszár Andort szakmáját megszállottan szeretõ, kapcsolataiban igényes, nagyszerû vezetõ egyéniségnek tartotta.

Várhegyi Miklós megemlékezésében röviden áttekintette a TVK történetét, majd Huszár Andor életpályáját. A TVK Rt. jogelõdjét, a Tiszavidéki Vegyi Kombinátot 1953-ban alapították, elsõ igazgatójává Darvas Lászlót nevezték ki, akit 1956-ban dr. Fodor György követett. Az arcképavató ünnepségen Darvas László is megjelent, akit Várhegyi Miklós és a jelenlevõk külön köszöntöttek. A vállalat nevét 1952-ben Tiszai Vegyi Kombinátra változtatták, 1991-tõl részvénytársasági formában mûködik.

Huszár Andor 1928. július 14-én Budapesten született. Az Állami Felsõipariskola vegyészeti tagozatán végzett, majd 1947-ben vegyi kisipari üzemet létesített, amelyet egy év múlva felszámolt. 1950-ig a Schering Gyógyszervegyészeti Rt.-nél dolgozott, mint üzemvezetõ vegyész, majd a Hungária Vegyimûvekhez került, ahol 1953-ig volt üzemvezetõ helyettes. 1953-ban az Országos Tervhivatalhoz helyezték, 1961-ben vegyészmérnöki diplomát szerzett. 1964. június 16-tól “népgazdasági érdek”-bõl a Tiszai Vegyi Kombináthoz helyezték át igazgatóhelyettesként. 1965-ben a vállalat igazgatója, 1979-ben vezérigazgatója lett. 1988-ban vonult nyugállományba és 1991. június 22-én hunyt el Budapesten.

Várhegyi Miklós elmondta, hogy milyennek látták õk Huszár Andort, akinek életrajza 1964-tõl a TVK történetében folytatódott. Nagy munkabírású, szorgalmas, jó szervezõ, igényes, szigorú vezetõ, aki büszke volt arra, hogy a TVK-nak többször sikerült korát megelõznie. Az általa irányított kollektíva igen nagy, sokszor úttörõ munkát végzett. 1964-1988 között, irányítása alatt kezdett mûködni a TVK mûtrágyagyára, megkezdõdött a mûanyag-feldolgozás Magyarországon. Két polietilén gyár és két polipropilén gyár jött létre, megvalósultak a dolgozók szabadidejének színvonalas eltöltését szolgáló létesítmények. Még vezetése alatt kezdõdött el a harmadik polipropilén gyár építése és a harmadik polietilén gyár beruházása, Ez a gyár 1991. július 3-án, éppen temetése napján kezdett el termelni. Huszár Andor és vezetõ társai jól menõ, továbbfejlesztésre alkalmas nagyvállalatot és életrevaló szemléletet hagytak ránk örökül.

Várhegyi Miklós ezután az 1988 óta eltelt tíz esztendõ legfontosabb állomásait ismertette, majd elmondta, hogy a jövõben a TVK Rt.-t olyan integrált petrolkémiai vállalkozásnak szeretnék látni, amely élen jár a régió technikai és gazdasági fejlõdésében. Küldetésüknek tekintik azt, hogy részvényeseik, üzleti partnereik, alkalmazottaik javát szolgálják a legmagasabb üzleti, biztonsági és környezetvédelmi normákkal. Megemlékezését azzal a gondolattal fejezte be, hogy ezt a jövõképet bizonyára Huszár Andor is szívesen vállalná.

A megemlékezések után került sor az arckép leleplezésére, amely Gyémánt László nemzetközileg is elismert festõmûvész alkotása. Ezt követõen bemutatták a Huszár Andor emlékére rendezett kiállítást. A kiállításon dokumentumok és fényképfelvételek láthatók Huszár Andor életútjáról és a TVK Rt. fejlõdésérõl. Itt kaptak helyet azok a tanúsítványok is, amelyek bizonyítják, hogy a TVK Rt. minõségbiztosítási rendszere megfelel az ISO 9001 szabvány követelményeinek, környezetirányítási rendszere pedig az 1S0 14001 szabvány követelményeinek. A képeket és az írott anyagot kitüntetések, emléktárgyak tették változatossá. A kiállítás a múzeum nyitvatartási ideje alatt szeptember 17-ig volt látogatható.

Próder István


Vissza