A magyar vegyipar és kémiatudomány


Horváth Gyula (1921--1996)

Kiemelkedô személyiségét vesztette el az egész vegyésztársadalom, a szakma nagy tekintélyétôl búcsúzik a gyógyszeripar. 1996. december 30-án, születésnapján megdöbbentô hirtelenséggel elhúnyt Horváth Gyula, aranydiplomás vegyészmérnök.

Horváth Gyula 1946. decemberében kapta meg vegyészmérnöki oklevelét. Mûködését a debreceni Rex Gyógyszergyárban kezdte és tehetsége révén gyorsan haladt elôre a ranglétrán, egészen az igazgatóságig. 1952-ben lett a debreceni penicillingyár (az akkori Hajdúsági Gyógyszergyár) igazgatója, ahol a súlyos indítási nehézségeket leküzdve sikerült a termelést rövid idôn belül beindítani. 1953-tól a Vegyipari Minisztériumban, majd átszervezés nyomán a Nehézipari Minisztériumban töltött be felelôs vezetôi pozíciókat. 1957 elején saját kérésére a Gyógyszerkutató Intézet igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1963-ban a NIM az újonnan alakult Magyar Gyógyszeripari Tröszt vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki. Itt dolgozott 19 éven át. 1982-ben ment nyugdíjba, az akkor már Magyar Gyógyszeripari Egyesülésnek nevezett szervezet helyettes vezetôjeként.

Pályafutása során Horváth Gyula mint szervezô és vezetô elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés koordinálása, a távlati tervek kidolgozása, a nemzetközi együttmûködések kialakítása, iparági szintû korszerû kutatási dokumentációs és információs rendszer létrehozása, a magyar gyógyszeripar fejlesztési stratégiájának kidolgozása és az iparjogvédelem terén. Szakmai kitüntetések egész sorát kapta (1970: MTESZ Díj I. fokozat, 1979: MKE Than Károly emlékérem, 1976: MIE Iparjogvédelmi emlékérem, 1976: Eötvös Loránd díj, 1976: TIT Aranykoszorús jelvény). Amit örökül hagyott ránk, nagy segítségére volt az ágazatnak a válságos évek túlélésében, versenyképessége kialakításában és fenntartásában. Horváth Gyula kivette a részét a társadalmi munkából is. Hosszú ideig elnöke volt a Magyar Iparjogvédelmi Egyesületnek, tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete vezetô testületeinek és a Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztô Bizottságának.

Horváth Gyula jól ismerte az embereket, szerette a csapatmunkát. Munkatársai szerették. Mosolygós arca, humorral fûszerezett tárgyalásai, kiváló diplomáciai érzéke, nyelvtudása, sokoldalú mûveltsége -- ezeket a meghatározó vonásait szoktuk emlegetni róla beszélgetve. Eredményeinek alapja kiváló szakmai felkészültsége volt, melynek kibôvítésén egész életében fáradozott. Szakmai tudásához jó áttekintô képesség párosult. Kereste és gyorsan felismerte az egészen belül a részterületek összefüggéseit.

Vigasztaljon bennünket, hogy mindazt a sok szép feladatot, értelmes, eredményes munkát, melyet Horváth Gyula elvégzett, sok szálon tovább folytatják kollégái és az újabb generációk. Az a szakmai tudás, az analizáló és szintetizáló képesség együttes megléte, a minden új iránti fogékonyság, a nyelvtudás megszerzése és fejlesztése, mely jellemezte ôt, örök példa a fiatalabb kollégák elôtt.

Horváth Gyula, aki hosszú évtizedeken keresztül kivívta munkatársai elismerését és szeretetét, örökre megmarad emlékezetünkben.

Dr. Buzás László


Dr. Matolcsy Kálmán (1922--1997)

1997. január 29-én elhunyt Dr. Matolcsy Kálmán, a Szerves Vegyipari Kutatóintézet nyugalmazott igazgatóhelyettese, címzetes egyetemi tanár, a hazai vegyipar háború utáni történetének egyik meghatározó személyisége. Hatása azon is mérhetô, hogy mi, volt munkatársai, nap mint nap idézzük gondolatait és -- néha nem is tudatosan -- úgy dolgozunk, ahogy Ô tanította. Életének mottója megegyezik lényegében egyetlen munkahelyének a Szerves Vegyipari Kutató Intézetnek a küldetésével: kémiai eljárások fejlesztésével, méretnövelésével foglalkozott azért, hogy azok a megbízóknál megvalósuljanak. Tôle tanultuk meg, hogy a kutatás egyetlen értelme és vezérlô elve a realizálhatóság. Kapcsolatban állt a magyar vegyipar szinte minden cégével. Nem volt a kémiának, fizikai kémiának, a vegyipari mûveleteknek, számítástechnikának olyan területe, melyet ne alkalmazott volna a napi fejlesztô munkában és -- mindig a gyakorlatra összpontosítva -- ne oktatott volna a hazai egyetemeken. Címzetes egyetemi tanársága már csak igazoló papír volt életének e fontos tevékenységi területén, az oktatásban. Mindig oktatott, sohase kioktatott, inkább hagyta, hogy rájöjjünk a megoldásra. Nagyon alaposan készült az óráira, vagy a SZEVIKI-ben tartott elôadásaira. Ezek mindig olyan területrôl szóltak, melyek valahogy hiányoztak a könyvekbôl, de sok vegyipari cég napi gyakorlatából is. Csak néhány példa: jó-e az, ha ekvimolárisan adagoljuk a reagáló komponenseket, hogyan lehet és kell egy cián-ecetsav-észter gázkromatogramjából következtetni a technológiai problémákra, hogyan kell egy exoterm szakaszos reakció hûtését optimálisan vezetni stb.?

Ennek megfelelôen szervezte az "Eljárások üzemesítése'' címû továbbképzô szemináriumsorozatot. Ezen a legjobb hazai üzemesítôk számoltak be eredményeikrôl és -- nem kendôzve, hiszen legjobban ezekbôl lehet tanulni -- kudarcaikról.

Emberi vonásait nagyon nehéz leírni. Talán Gerecs Árpád professzorhoz hasonlítható: távolságtartó, de emellett a másikat, a más véleményét mindig becsülô, meghallgató és tiszteletben tartó embert ismertem meg benne. Vallásos meggyôzôdése volt az a biztos alap, melyre döntéseiben mindig támaszkodni tudott. Az 50-es években azon kevés vezetôk közé tartozott, akit párttagság nélkül is elismertek. A frizsider-szocializmus korszakában egy egész céget, a SZEVIKI-t tudott megtartani az abszolút tisztesség útján. Mindnyájan tudjuk, hogy a mai korrupt világot a 60-as években a kis elônyökért elfogadott kis becstelenségek alapozták meg. Ebben nem volt partner Matolcsy dr. Ahogy -- legnagyobb sajnálatunkra -- semmilyen rábeszélésre sem vállalt munkát nyugdíjba vonulása után, de mindig jött, ha segíteni hívtuk. Soha jobban nem lehet értékelni ezt a tiszta emberi örökséget, mint napjainkban.

Dr. Matolcsy Kálmánt a SZEVIKI Rt. saját halottjának tekinti.

Dr. Körtvélyessy Gyula


HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK

A vegyipar termelési és értékesítési adatai* (1996. december)

TEÁOR
szám

Termelési
érték

Értékesítés (folyó áron)

Megnevezés
Idôszak

Összes

Belföld

Export

Millió Ft

Volumen
index**

Millió Ft

Volumen
index**

Millió Ft

Volumen
index**

Millió Ft

Volumen
index**

2310 Kôolajfeldolgozás
december

24 857

62,0

26 376

70,8

21 004

69,0

5 372

79,2

január -- december

290 249

97,8

293 024

100,8

19 737

101,6

73 286

98,8

2412 Szerves és szervetlen vegyi alapanyaggyártás
december

1 783

100,7

1 930

113,3

975

115,9

954

110,7

január -- december

22 024

111,2

22 198

113,9

11 722

109,1

10 477

119,9

2413 Mûtrágyagyártás
december

1 786

94,5

1 566

93,6

1 223

91,5

342

102,1

január -- december

22 050

129,7

21 712

128,1

18 320

147,9

3 393

74,4

2414 Mûanyag alapanyaggyártás
december

10 850

112,4

11 107

118,5

5 232

139,6

5 875

104,4

január -- december

114 317

85,6

115 920

87,2

54 213

92,1

61 707

83,2

241 Vegyi alapanyagok gyártása
december

15 371

110,2

15 485

115,8

8 243

126,7

7 242

105,4

január -- december

167 692

93,5

169 036

94,8

92 418

103,0

76 617

86,5

2421 Növényvédôszer-gyártás
december

1 921

142,6

2 432

144,0

1 649

208,2

784

87,3

január -- december

19 906

93,2

19 954

93,7

10 747

114,0

9 207

77,6

2422 Festék-gyártás és bevonóanyag-gyártás
december

629

82,8

807

104,1

777

108,4

30

51,2

január -- december

15 653

88,0

15 550

88,6

14 986

88,6

564

90,9

2423 Gyógyszergyártás
december

12 150

95,5

13 224

94,5

6 603

109,8

6 621

83,0

január -- december

129 028

94,0

125 680

93,1

58 153

95,5

67 527

91,2

2424 Tisztító- és testápolószer-gyártás
december

1 558

95,8

1 633

99,4

1 257

103,1

377

88,6

január -- december

23 867

92,7

24 072

94,6

19 557

87,3

4 515

148,6

2429 Egyéb vegyiáruk gyártása
december

1 618

157,6

1 603

138,2

922

147,5

681

127,4

január -- december

17 303

128,8

16 985

126,7

10 367

109,7

6 619

167,1

242 Vegyipari termékek gyártása
december

17 878

102,3

19 699

102,3

11 207

119,7

8 493

85,9

január -- december

205 757

95,4

202 242

95,1

113 810

95,6

88 432

94,5

24 Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
december

34 233

106,2

106,2

108,0

19 965

121,3

16 319

95,3

január -- december

383 837

95,2

381 515

95,6

210 613

99,0

170 902

91,7

2510 Gumitermékek gyártása
december

2 180

111,7

2 395

110,0

1 151

146,2

1 244

89,5

január -- december

30 746

114,0

30 507

113,6

13 344

117,9

17 163

110,5

2520 Mûanyagtermékek gyártása
december

9 592

136,5

9 703

132,8

5 842

143,6

3 861

119,3

január -- december

117 191

102,1

116 008

103,5

71 237

97,9

44 772

113,8

25 Gumi- és mûanyagtermékek gyártása
december

11 772

131,2

12 099

127,6

6 993

144,0

5 106

110,4

január -- december

147 937

104,3

146 515

105,4

84 580

100,6

61 935

112,8

23--25 Vegyipar
december

71 130

87,2

74 827

93,0

48 029

92,6

26 798

93,9

január -- december

824 904

97,6

97,6

99,0

517 812

100,2

306 123

97,0

15--37 Feldolgozó ipar
december

327 240

101,8

340 383

102,2

208 596

98,9

131 787

107,9

január -- december

3 773 906

102,0

3 742 652

103,0

2 261 503

96,8

1 481 149

114,2

Megjegyzés:

* A közölt adatok 10 fô feletti létszámot foglalkoztató adatszolgáltatói körre vonatkoznak.

** Volumen index: összehasonlító áron számolva, elôzô év azonos idôszaka = 100.

F. I.-né


Vissza