Egyesületi élet


BESZÁMOLÓK RENDEZVÉNYEKRÔL

XXVII. Kromatográfiás Továbbképzô Tanfolyam

(Szeged, 1996. január 24–26.)

A tanfolyamot Bernáth Gábor profeszor, a Magyar Kémikusok Egyesületének Csongrád Megyei Csoportja elnöke nyitotta meg, üdvözölve a megjelenteket és örömét fejezte ki a sok új tanulni vágyó fiatal és az évenként vissza-visszatérô résztvevô láttán.

Kedves kötelességünknek tettünk azzal is eleget, hogy szerény jutalomban részesíthettünk két olyan elôadónkat, akik a továbbképzô tanfolyamok kezdetétôl, mint elôadók a segítségünkre voltak, magas szintû elôadásaikkal biztosították a tanfolyam színvonalát, vonzerejét és sikerét. Név szerint: Kalász Huba és Tyihák Ernô professzorok voltak a kitüntetettek. Gondoltunk arra is, hogy a tanfolyamot elnevezzük az alapítók egyikérôl. Kerese István neve merült fel elsôsorban.

Az elsô elôadó Nyiredi Szabolcs professzor volt, aki mindig újszerû gondolatokkal örvendezteti meg a tanfolyam résztvevôit. Most "Gáz- és folyadékkromatográfiás rendszerek elemzése, alkalmazásuk kritériumai" címmel tartott igen érdekes elméleti és gyakorlati aspektusú elôadást. Dr. Kalász Huba és Dr. Báthori Mária elôadása nyitotta az elsô nap délutáni szekcióját. Kalász professzor a "Fordított fázisú HPLC és alkalmazásai" címmel adott mélyen szántó áttekintést a területrôl.

A kezdô nap délutánján dr. Mincsovics Emil (OPLC-NIT Kft.) tartott elôadást "Mintatisztítás és elválasztás OPLC-vel" címmel.

Ezt követte – az ismeretséget és a megbeszéléseket elômozdító – nagysikerû baráti találkozó. Az est a bôséges kulináris élvezetek mellett a fenti célokat mozdította elô. Csütörtök délelôtt (jan. 25.) került sor Kalász professzornak egy másik igen fontos elôadására a "Kapilláris elektroforézis alapjairól és alkalmazásáról" címmel. A délelôtt másik elôadását Tyihák Ernô professzor tartotta. Az elôadás mind elméleti, mind gyakorlati szinten elemezte a "túlnyomásos rétegkromatográfia" elméleti és gyakorlati lehetôségeit.

Sajnos a második nap délutánján közbeszólt az idôjárás. Nem akarom visszaidézni az akkori napok meteorológiai jelentéseit, de az országos havazás megbénította a közlekedést és csak a korábban már megérkezett és a szegedi elôadók tartották meg elôadásaikat. Elmaradt Daood Hussein és Biacs Péter elôadása (Daood betegsége miatt).

Sajnos a péntek délelôtti program teljesen elmaradt. Így nem tartottak elôadást Dr. Kremmer Tibor, Dr. Ôrsi Ferenc, Dr. Weber László, Édesné Boldizsár Mariann, Dr. Katona Tamás és a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenôrô Állomás székesfehérvári elôadói. Dicséret illeti viszont Pásztor Józsefet, aki az "Ionkromatográfia élelmiszeranalitikai alaklmazása" címmel tartott érdekes elôadást. A szegedi elôadók közül Dr. Téren József "Immunokémiai módszerek alkalmazása a mikotoxin analízisben", míg Bartók Tibor "Növényi hormonok HPLC-MS azonosítása" címmel tartott fontos áttekintô elôadást.

Kiállítóink, akiket fáradozásukért és a nehéz körülmények ellenére történô megjelenésükért külön köszönet illet, a következôk voltak: Merck Kft., OPLC NIT Mûszaki Fejlesztô Termékgyártó és Értékesítô Kft., Lab-Comp. Kft., Simkon Kft., valamint a Chemotron Kft.

Dr. Matkovics Béla

1996. évi Vegyészkonferencia

(Eger, 1996. július 2–4.)

A Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Kémiai Szakosztálya négy évenként rendez analitikai kémiai tárgyú Vegyészkonferenciát. A millecentenárium évében külön lehetôség adódott visszatekinteni a kémiai analízis hazai múltjára és jelenlegi szerepére a természettudományok és mûszaki tudományok fejlôdésében.

A konferencia célja az volt, hogy az igen szerteágazó területen dolgozó analitikusok találkozzanak, bemutassák legújabb eredményeiket, figyelemmel kísérjék a kapcsolódó területek fejlôdését, a felmerülô igényeket és az új irányzatok kialakulását. A fejlett gazdaságokhoz való felzárkózás az analitikai kémiával szemben is komoly követelményeket támaszt, mivel az igényes piacra csak olyan áru adható el, amely a nyugati követelményeknek megfelelô minôségû. Erre a felzárkózásra kell felkészülni a magyar analitikusoknak, szakmai és mûszaki szempontból egyaránt. A konferencián elhangzott elôadások színvonala alapján állíthatjuk, hogy szakmai szempontból minden feltétel biztosítva van, de a mûszaki háttér csak szûk körben elégíti ki a mai követelményeket.

A konferencián összesen 136 tudományos elôadás és 47 poszter beszámoló hangzott el. Az elôadások zöme 15+5 perces volt, de a két plenáris elôadáson kívül még az egyes szekciókban nyitó elôadásként 35+5 perceset is tartottak.

A konferenciát Liptay György c. egyetemi tanár, a MKE Analitikai Szakosztály elnöke nyitotta meg, majd röviden ismertette a konferencia célkitûzését és megköszönte a résztvevôk (elôadók, szervezôk) munkáját. Kitért a szakosztályon belüli változásokra, nevezetesen, hogy a Tömegspektrometriás Szakcsoport ma már társaságként, szakosztályi szinten mûködik, de a hagyományoknak megfelelôen a jelen konferencián is képviselteti magát. A múlt év végén bôvült a szakosztály a Mágneses Magrezonancia-spektroszkópiai (NMR) Szakcsoporttal és a konferencián szervezôdött az Agroanalitikai kémiai Szakcsoport, így jelenleg a szakosztályhoz tartozó szakcsoportok száma tizenkettô. Az egyes szakcsoportok által szervezett kisebb rendezvények közül röviden ismertette az igen jól sikerült izraeli-magyar kétoldali termoanalitikai konferenciát, amit Ein-Bohekben (Izrael) tartottak az izraeli Termoanalitikai Társaság szervezésében. Az államközi megállapodás értelmében a magyarok (8 fô) részvételét az OMFB és az MKE támogatta. Nagy örömmel üdvözölte az igen nagyszámban megjelent kiállítókat, akik mintegy 40 céget képviseltek, akik között számos nagy múlttal rendelkezô "világcég" is megtalálható, amely nagymértékben emelte a konferencia színvonalát. Végül a szakosztály elnöke reményét fejezte ki, hogy a konferencia nagyban hozzájárul a kapcsolatteremtéshez és a szakmai tudás gyarapításához.

Szûcs László a konferenciának helyet adó Eszterházy Károly Tanárképzô Fôiskola ny. fôigazgatója, a MKE Heves megyei Szakcsoportjának elnöke köszöntötte a konferenciát. Az "Egri beköszöntô" címmel tartott elôadásában megismerhettük Eger nevezetességeit és a Fôiskola múltját és jelenlegi szerepét a tanárképzésben.

A plenáris elôadók: dr. Szabadváry Ferenc akadémikus "Millecentenáriumi visszatekintés a kémiai analitika hazai múltjára" címmel és dr. Inczédy János akadémikus "A kémiai analitikai módszerek szerepe a természettudományok és mûszaki tudományok fejlôdésében" címmel tartottak elôadást.

Az elôadások, amit a hallgatóság igen nagy érdeklôdéssel fogadott, bemutatták, hogy a kémiai analízis területén igen komoly hagyományokkal rendelkezünk, amit a mai modern eljárások is felhasználnak, és arra is rávilágítottak, hogy életünk szinte minden területén fontos szerepet tölt be a kémiai analízis.

A szakmai elôadások 13 szekció keretében hangzottak el az egyes szakcsoportok tématerületeinek megfelelô csoportosításban. Egyidejûleg maximum 5 szekcióban folytak elôadások és a poszterek folyamatos kintléte mellett a szerzôket 1,5 órás jelenlétre kértük fel. Az alábbi szekciók mûködtek:
Agro- és élelmiszeranalitika (8 elôadás és 8 poszter)
Automatikus elemzés (8 elôadás)
Elektroanalitika (8 elôadás és 2 poszter)
Érc-, kôzet- és fémanalitika (8 elôadás és 1 poszter)
Klinikai analitika (9 elôadás)
Kromatográfia (16 elôadás és 14 poszter)
Környezetvédelmi analitika (8 elôadás és 1 poszter)
Minôségbiztosítás (8 elôadás és 2 poszter)
NMR Spektroszkópia (24 elôadás és 3 poszter)
Radioanalitika (11 elôadás és 1 poszter)
Szerves analitika (11 elôadás és 9 poszter)
Termoanalitika (10 elôadás és 1 poszter)
Tömegspektrometria (7 elôadás és 2 poszter)
Egyéb témakör (2 poszter)

A felsorolt szekciók keretében tartott elôadások és poszterek gyakorlatilag átfedték az analitikai kémia teljes területét. A spektrumból hiányzott az atomspektroszkópia, amelyhez számos, fôleg a nyomelemek meghatározására alkalmas eljárás tartozik, de ezen területen elért eredmények ismertetésére a hagyományoknak megfelelôen az ôszi vándorgyûlésen kerül sor. Az elhangzott elôadásokon keresztül megismerhettük a hazai analitikai kutatás legújabb eredményeit, ezek helyét a nemzetközi palettán, valamint a kidolgozott eljárások gyakorlati alkalmazásának lehetôségét.

Az elhangzott elôadások rövid kivonatát a Szervezô Bizottság külön kiadványban jelentette meg, amit a konferencia elôtt átadott a résztvevôknek. A kiadványt az utólagos kapcsolatfelvétel szempontjából tartjuk fontosnak, különösen amiatt, hogy az elôadások öt szekcióban párhuzamosan hangzottak el.

Az igen jó hangulatú, szakmai szempontból színvonalas konferencián számos szakmai és baráti kapcsolat alakult ki, amihez nagyban hozzájárult az elsô este a Bazilikában rendezett orgonahangverseny és a második este tartott fogadás, amit jelenlétével megtisztelt Eger polgármestere dr. Ringelhann György úr is.

A konferencia szakmai és kulturális programjának zökkenômentes lebonyolításáért a Tudományos Bizottság és Szervezô Bizottság tagjai elismerést és köszönetet érdemelnek.

dr. Gimesi Ottó
az MKE Analitikai Szakosztály
titkára


TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEKRÔL

VEKOR Konferencia

A VEKOR Korrózióvédelmi, Analitikai Kft. hagyományosan évente két alkalommal rendez korróziós konferenciát. A tavaszi konferenciát április 8–10-én rendezi Balatonfüreden, az UNI Hotelben.
A konferencián az elôzetes tervek szerint három témakörben hangzanak el elôadások:

Jelentkezés és további információ:

Dr. Horváth Márton és Varga István

VEKOR Kft.

8200 Veszprém, Egry J. u. 25/A.

Tel./Fax: 88-328514

Dr. H. M.

IPCM '97 – The Fifth International Conference on Interfacial Phenomena in Composite Materials

(1997. szeptember 1–3, Eger, Magyarország)

A korábbi rendezvények sikere után, melyeknek Sheffield, Leuven, Cambridge és Eindhoven adott otthont, a következô IPCM konferenciára Magyarországon, Egerben került sor. A szakmai program ismét plenáris és orális elôadásokon foglalkozik a konferencia hagyományos témáival, a határfelületi kölcsönhatások kérdésével polimer, kerámia és fém mátrix kompozitokban. A hagyományos kompozitok mellett a találkozón kiemelt szerepet kapnak az egyéb heterogén polimer rendszerek, a polimer keverékek, a töltôanyagot tartalmazó polimerek, a hibridek stb. Az elôadások az alábbi három témakör köré csoportosulnak:

1. Felületkezelés és a felület, valamint a határfázis jellemzése
2. A tulajdonságok modellezése, elôrejelzés
3. A határfelületi kölcsönhatás szerepe a heterogén polimer rendszerek mechanikai tulajdonságainak alakulásában, mennyiségi leírás

A konferencia hivatalos nyelve az angol. Az elôadások kivonatát 1996. október 31-ig kell beküldeni Varga Attilának (Diamond Congress Kft., 1027 Budapest, Fô utca 68.). A konferenciával kapcsolatos további információk beszerezhetôk Pukánszky Bélától, a konferencia egyik szervezôjétôl (BME Mûanyag- és Gumiipari Tanszék, 1521 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., Tel.: 463-2015, Fax: 463-3474).

P. B.


MKE HÍREK

Az MKE Intézôbizottsága 1996. november 6-án tartotta soronkövetkezô ülését.

Az egyik napirendi pontként az MKE szervezeti ügyeivel kapcsolatos döntés sorozat megtárgyalására került sor.

Második napirendi pontként az 1996. évi egyesületi díjak Elnökség elé kerülô javaslatok elôterjesztését tárgyalta meg az IB.


MTESZ HÍREK

Az MTESZ Szövetségi Tanács 1996. szeptember 20-án megtartott ülésén többek között egyhangúlag elfogadta a Szövetségi vagyonkezelés és Vállalkozás Szabályzatát.

A Magyar Mozgókép Alapítvány és a MTESZ együttmûködési megállapodást kötött 1996. július 24-én.

Az Együttmûködési Szerzôdés alapelveibôl és céljaiból kiemelendô:

A két szervezet kölcsönösen elismeri egymás teljes szakmai kompetenciáját egyrészt a mûszaki és természettudományos szakemberek, másrészt a mozgóképes szakma képviseletében.

A két szervezet a formálódó nemzeti információs stratégia minél szélesebb körû megalapozása és az információs társadalom követelményeinek minél teljesebb és minél gyorsabb magyarországi megvalósulása érdekében, felismervén az általuk képviselt területek közös érdekeit és szükségleteit, valamint az információs társadalomban rejlô magyar perspektívákat, összehangolja erôfeszítéseit és együttes kezdeményezéseket tesz.

A MTESZ együttmûködési megállapodást kötött a Kis- és Középvállalkozások Egyesületével 1996. szeptember 16-án.

1996. június 16-án megkötött Együttmûködési Megállapodás szerint a Magyar Logisztikai Egyesület és a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Logisztikai Bizottsága kiemelt céljának tekinti, hogy a

MTESZ tudományos egyesületeinek, ill. szakembereinek közremûködésével, valamint országos TECHNIKA HÁZAK hálózatán keresztül segítse a logisztika, mint a piacgazdaság fejlesztését szolgáló komplex módszer elterjesztését.

A MTESZ Szövetségi Tanács 1996. október 11-én tartott ülésén elhangzott, hogy a Szövetségi Tanács konzultációt folytatott és megtárgyalta az MTESZ tagegyesületei szakértôi jogosítványaival kapcsolatos értelmezést, meghallgatta a Mérnök Tanács MTESZ által delegált tagjai tájékoztatóját és összefoglalásként rögzítette, hogy az egyesületek által kiadott és regisztrált mûszaki szakértôi engedélyek hatálya külön jogszabály által szakértôi jogosultsághoz nem kötött területen változatlan. Az ezek alapján folytatott tevékenységnek nem feltétele az 1996. évi LVIII. törvényben szabályozott szakmai kamarai tagság és újabb tagdíjfizetési kötelezettségvállalás.

A Mérnök Tanács MTESZ által delegált tagjai a társszervezetekkel, jogi szakértôkkel folyamatosan konzultáljanak a szükséges értelmezések és ennek alapján a helyes gyakorlati megvalósítás céljából.

A hírhez kapcsolódik, hogy az Országgyûlés 1996. június 25-én ellenszavazat nélkül elfogadta a tervezô és szakértôi mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló, 1996. évi LVIII. törvényt. A törvény július 10-én, a Magyar Közlöny 56. számában megjelent.

A GTE véleménye, hogy cél egy olyan Mérnök Kamara felállítása, amely nem az egyesületek ellen, hanem összefogva, a szakmai feladatokban való együttmûködésben az egyesületeket támogatva mûködik. Alapvetôen fontos tehát a megfelelô képviselet biztosítása, és az Egyesülettel együttmûködô Szakmai Tagozatok mûködtetése.

A törvény értelmében a Mérnök Kamara szervezését a Mérnök Egylet irányítja.

A budapesti és Pest megyei szervezést a Mérnök Egylet központja irányítja. Az egyesületeket az MTESZ körlevélben hívta fel szervezésben való részvételre.

A Mérnöki Kamara kérdéseivel foglalkozik a Híradástechnikai Tudományos Egyesület MTE Hírlevél 1996. okt.-i száma is.

B. E.-né


A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍREI

Az Európai Korróziós Szövetség (EFC) 1996 szeptember 24–26. között Nizzában, Franciaországban tartotta közgyûlését, az EUROCORR '96 konferenciához kapcsolódva. A közgyûlésen Egyesületünket Dr. Kálmán Erika képviselte. Jelentkeztünk a 2000-ben, vagy a 2001-ben esedékes konferencia megszervezésére. 1997-tôl Európai Korróziós Szövetségnek 100 ECU tagdíjat kell fizetnünk.

A konferencián képviselônk négy elôadást tartott, amelyek közül egy orális és három poszter elôadás volt:

Az elôadásokat nagy érdeklôdés kísérte. Dr. Kálmán Erika volt az egyik elôadás-szekció elnöke is, továbbá 4 munkabizottsági ülésen vett részt.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Elektrokémiai Munkabizottsága (WPEC) 1996 szeptember 2-án Balatonfüreden tartotta ülését a Nemzetközi Elektrokémiai Társaság (ISE) 47. konferenciájához kapcsolódva. Egyesületünk képviseletét Dr. Inzelt György látta el.

A WPEC a korábbi határozatnak megfelelôen az ISE európai ügyekkel és együttmûködésekkel foglalkozó bizottságaként mûködik. Ily módon lehetôségük van az ISE folyóiratában, az Electrochimica Acta-ban közzé tenni határozataikat, felhívásaikat. Az együttmûködés lehetôséget ad arra, hogy éves közgyûléseiket az ISE-konferenciák alkalmával tartsák, ami alkalmat ad arra, hogy a 16 ország 17 kémiai egyesületének nemzeti képviselôin kívül az egyes projektek megvitatásában az ISE kompetens személyiségeit is bevonják.

AZ ISE 47. konferenciája igen kedvezô visszhanggal, sikeresen zárult: 585 résztvevô vett részt 48 országból, közel 300 elôadás hangzott el, illetve 540 posztert mutattak be a résztvevôk.

Az ISE és a WPEC együttmûködésében került sor az elektrokémia és az elektroanalitika oktatásával foglalkozó szimpóziumra. A. J. Bard professzor tartott nagy tetszéssel fogadott plenáris elôadást, 4-key-note elôadás hangzott el, és poszter szekciót is szerveztek.

Az elektrokémia tankönyv kidolgozása nem került le a napirendrôl, de idôszerûbbnek látszik egy közös európai curriculum kidolgozása. Ez 1997 augusztusára készül el, és az ISE 48. konferenciája (Párizs) keretében sorra kerülô ülésen vitatják majd meg és véglegesítik.

1977-ben új elnököt választ a WPEC. Dr. Schultze professzor, a jelenlegi elnök, Dr. Inzelt Györgyöt javasolta, aki másirányú elfoglaltságai miatt a végleges választ csak 1997 elsô felében fogja megadni.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Szilárd Szemcsés Anyagok Munkabizottsága 1996 augusztus 30-án tartotta ülését Prágában, a Cseh Köztársaságban, az augusztus 25–30. között zajlott CHISA '96 konferenciához kapcsolódva. Az ülésen Egyesületünk képviselôjeként Dr. Kósa Levente volt jelen.

Az ülés témakörei a következôk voltak:
1. Megállapodás született a következô évek üléseinek helyérôl ( 97: Firenze, ECCE-1, máj. 4–7., 98: Birmingham, 4th World Congress on Particle Technology, júl. 7–9., 99: Porsgrunn, Prof. Enstad szervezi, és 2000-ben jó lenne Moszkva, Prof. Katalimov vállalta az elôkészítést.
2. Áttekintették a munkacsoportok tevékenységének állását (siló-nyomások: H. Wilms, falsúrlódás: G. Haaker, szegregáció: G. Enstad). Mindhárom munka folytatódik, a résztvevôk száma csökken. Képviselônk az elsô két témában vállalt munkát.
3. Hosszú vita folyt – elsôsorban az amerikai tagok, T. Bell és Carson között – az amerikai szabványkészítô bizottságban folyó munkáról, ami a szilárd szemcsés anyagok jellemzésére alkalmazandó készülék típusát illeti (Johansson- vagy Peschl-készülék). A bizottság a Johansson-készüléket javasolja, hisz erre dolgozták ki a szabványos mérési technikát: SSTT.
4. A Munkabizottság tájékoztatót hallgatott meg a CA siló projekt állásáról, és a karlsruhei siló-konferenciáról.

Dr. Kósa Levente augusztus 28-án a "Szilárd szemcsés anyagok tárolása és adagolása" szekcióban elôadást tartott a CHISA '96 konferencián "Limits of Operation of Injector Feeders" címmel, amelyhez egy kérdést és egy hozzászólást kapott.

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Végrehajtó Bizottságának ülése 1996. augusztus 29-én volt Prágában, a Cseh Köztársaságban, a CHISA '96 keretében. A Prágai Mûszaki Egyetem dísztermében megtartott ülésen Egyesületünket Dr. Marton Gyula, tanszékvezetô egyetemi tanár képviselte, aki az EFCE Végrehajtó Bizottságának választott tagja.

A Végrehajtó Bizottság elfogadta:
1. AZ EFCE új szervezeti és mûködési szabályzatának végleges szövegtervezetét.
2. Az egységes tagdíjrendszert. (1997-tôl kezdôdôen a tagországok 1000 ECU-t fizetnek évente.)
3. AZ EFCE 1997. évi munkaprogramját.
4. Az 1996-ban esedékes tagországi felajánlásokat. (A MKE esetében 250 ECU.)
Értékelte és véleményezte:
1. A vegyészmérnökképzés fejlesztésére tett és az Oktatási Munkabizottság által elkészített tervezetet. (További átdolgozást kért.)
2. Az 1997. május 4–7. között Firenzében sorrakerülô Elsô Európai Vegyészmérnöki konferencia (ECCE 1) szakmai programját.
3. Képviselônk javaslatát elfogadva több munkabizottság éves ülését – költségkímélési okokból – a konferencia helyére és idejére irányította.
4. Az EFCE 1997. évi közgyûlésén megválasztandó új elnök jelölését (elsô számú jelölt S. Vermuelen).

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Számítógépes Folyamatmérnökség (Computer Aided Process Engineering) munkabizottsága 1996. május 27-én tartotta ülését Rhodoson, Görögországban, amelyen Egyesületünket Dr. Fonyó Zsolt képviselte. A munkabizottsági ülés az ESCAPE-6 konferencia idején (május 26–29.) volt. Dr. Fonyó Zsolt részt vett a konferencia szervezésében, mint a "Process Desig" albizottság koordinátora, a konferencia idején ellátta e szekció elnöki tisztségét is. Nagy érdeklôdést kiváltó elôadást tartott "Enhancement of Process Integration by Heat Pumping" címmel. Titkárként részt vett az EURECHA éves közgyûlésén is. Pályázatunkat siker koronázta: 1999-re Budapest elnyerte az ESCAPE-9 konferencia szervezésének jogát.

Az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Kémiaoktatási Munkabizottsága (WPCEd) 1996. június 1-jén, Dortmundban, Németországban tartotta ülését, amelyen Egyesületünket Dr. Szepes László képviselte.

Az ülésen a következô országok kémikus egyesületei képviseltették magukat: Anglia, Belgium, Cseh Köztársaság, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália.

Az ülést az ICASE (The International Council of Associations for Science Education) által támogatott hagyományos dortmundi Nyári Szimpoziumot (Címe: Educational Research in chemistry and physics Education) követôen tartották, a Dortmund-i egyetemen. Az ülés házigazdája Prof. Dr. Hans-Jürgen Schmidt volt.

Az ülés szokásos bevezetô aktusa után (üdvözlés, napirendi pontok rögzítése, tagegyesületek névsorának és a delegátusok címének ellenôrzése) az alábbi témákkal foglalkozott a munkabizottság.

1. Az 1995. évi ülésen függôben maradt kérdések
a) European Association for Research in Science Education (EARSE). A szervezetnek kb. 130 tagja van, az éves tagsági díj 50 holland forint. Titkár Dr. Philip Adey (Kings College, London, UK) E-mail-en keresztül elérhetô, címe: philip.adey@kcl.ac.uk. A szervezet elsô konferenciáját Rómában tartja 1997. szeptember 2–6. között. 1998-ban Párizsban nyári iskolát szerveznek PhD hallgatók és témavezetôk számára.
b) WPCEd "home page" a World Wide Web-en. A munkabizottság továbbra is fontosnak tartja, hogy a WPCEd tevékenységével kapcsolatos információk megjelenjenek a számítógépes hálózatban. A szervezés folyamatban van. Jelenlétünk az Internet-ben azért is fontos lenne, mert egyre több iskola kapcsolódik be a hálózatba és így a kémia tanárok könnyebben tudnának szakmai kapcsolatokat építeni.
c) Az 5. ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education). A görög delegátus levélben megerôsítette, hogy a Görög Kémikusok Egyesülete 1999-ben megrendezi a konferenciát.
2. Elnöki beszámoló
A munkabizottság elnöke, Dr. M. Gagan beszámolójában az alábbi témákat érintette:
a) FECS tanácskozás Brüsszelben. A tanácskozáson a munkabizottságot érintô kérdések közül ki kell emelni azt a felvetést, hogy a WPCEd szervezzen közös rendezvényt a Kémiatörténeti Munkabizottsággal. A jelenlevô munkabizottsági tagok ezt igen jó ötletnek tartották; a portugál delegátus felajánlotta, hogy ez év novemberében Lisszabonban összejövetelt szervez a kezdeményezés iránt érdeklôdôk számára.
b) Levelezések. A munkabizottság tagjai örömmel értesültek arról, hogy Dr. Gagan megkeresésére John Parkinson professzor, az Education in Chemistry c. lap szerkesztôbizottságának tagja a folyóirat egyik számában helyet biztosít a kémiai módszertani kutatások bemutatására.
3. Tematikus hálózat létrehozása
A FECS titkárság javasolja, hogy az Európai Közösség és az EFTA országok egyetemeinek, ipari létesítményeinek és nemzetközi szakmai egyesületeinek bevonásával létesüljön egy olyan szakmai hálózat, amely a tudományos kutatás eredményeinek hatását vizsgálja az európai kémikusképzésben. A munkabizottság a kezdeményezést hasznosnak tartja és a felvetett témák közül a kémia törzsanyaggal, valamint a kommunikációs és vezetési képességekkel foglalkozó tématerületek kifejtéséhez tud hozzájárulni.
4. 3. és 4. ECRICE
A munkabizottság beszámolót hallgatott meg a Lublin-ban (Lengyelország) megrendezett konferenciáról (3. ECRICE) és az 1997-ben York-ban megrendezendô konferencia (4. ECRICE) elôkészületeirôl. Ez utóbbi elsô körlevelét a szervezôk már szétküldték, egy példánya megtekinthetô az MKE titkárságán.

5. A FECS és az Európai Közösségek Kémia Tanácsának egyesülése folyamatban van.

6. Az Oktatási Bizottság átminôsítése Osztállyá (Division)
A WPCEd vezetôsége a delegátusok támogatását élvezve kezdeményezte, hogy az Oktatási Bizottságot minôsítsék át Oktatási Osztállyá. Ennek megvannak a feltételei, amelyeket a Munkabizottság teljesíteni tud. A legfontosabb elvárások a következôk:
a) 20 nemzeti szakmai egyesület támogatása; b) kötelezô konferencia kétévenként (ez az ECRICE révén teljesül); c) évenkénti munkaprogram; d) memorandum eljuttatása a FECS Ügyvezetô Elnökségének.
Egy ilyen átminôsítés, amelyrôl a FECS ôszi közgyûlése dönt, emelné a munkabizottság státuszát és hatékonysági körét.
A tevékenység kiszélesítése érdekében egy újabb konferencia szervezésére hangzott el javaslat: azokban az években, amikor nincs ECRICE (páros évek) egy másik európai kémiatanítási konferencia beindításával lehetne gazdagítani a szakmai programot. A konferenciával kapcsolatos részletek kidolgozására a közgyûlés döntése után kerül sor. Az mindenesetre tisztázódott, hogy ennek a konferenciának a Magyar Kémikusok Egyesülete lenne a gazdája, és ehhez csatlakozna a WPCEd éves ülése, amely ünnepi ülés lenne, tekintve, hogy 1998-ban lesz a a munkabizottság fennállásának 25. évfordulója.
7. Helyzetelemzô cikk a kémiatanítással kapcsolatos kutatásokról
A munkabizottság továbbra is egyetértett egy ilyen közlemény megjelentetésével, de a delegátusoktól érkezô sok javaslatot egyelôre nem sikerült egységes formába összeszerkeszteni.
Az a megoldás látszott célravezetônek, hogy Dr. Onno de Jong (Hollandia) és Hans-Jürgen Schmidt professzor (Németország) állítsák össze a kézirat elsô verzióját és azt adják közre a munkabizottság tagjainak.
8. Módszertani cikkgyûjtemény megjelentetése
Az 1995. évi kezdeményezésre 20 kézirat (Magyarországról 1 kézirat) érkezett. Az elôzetes bírálóbizottság ezek közül nyolcat –1–1 Finnországból, Szlovéniából, Spanyolországból és Angliából; 2–2 Görögországból és Izraelbôl – talált közlésre alkalmasnak. Az az elképzelés tehát, hogy a Munkabizottság egy ilyen cikkgyûjteményen keresztül mutassa be a kémiai módszertan európai eredményeit, nem valósult meg.
9. A delegátusok beszámolói
A delegátusok – szokás szerint – írásos beszámolót hoztak, vagy juttattak el a képviselt egyesület kémia oktatás területén végzett tevékenységérôl. Ezek megtekinthetôk Szepes Lászlónál.
10. Fontosabb dátumok és jövôbeli események
a) 4. ECRICE York, Anglia, 1997 szeptember 9–12., ehhez kapcsolódik a WPCEd 1997. évi munkabizottsági ülése;
b) Európai Kémiatanítási Konferencia (abban az esetben, ha megtörténik a WPCEd átminôsítése), Budapest, 1998., ezzel közösen szervezve a WPCEd 25. éves jubileumi munkabizottsági ülése. (Ha a nemzetközi konferencia nem valósulna meg, akkor a munkabizottsági ülést a Kémiatanári Konferencia keretében kívánjuk megrendezni.)
c) 5. ECRICE, Görögország, 1999.
A. I-né

Múzeum katalógus. Megjelent az Európai Kémikusegyesületek Szövetsége (FECS) Kémiatörténeti Munkabizottsága új európai múzeumkalauza "GUIDE OF EUROPEAN MUSEUMS with collections on HISTORY OF CHEMISTRY" címmel. Megtekinthetô az MKE Titkárságán a "Kiadványok" címû gyûjtôben, illetve ugyanitt megrendelhetô 1000,- Forintért.

A. I-né


Vissza