Summary in English

 
 

Klencsár Zoltán

A prazeodímium helyettesítés hatásának vizsgálata EuBa2Cu3O7-d magashõmérsékleti szupravezetõben

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Fizika Doktori Program

1999


Tudományos háttér

A magashõmérsékletû szupravezetés 1986-os felfedezése óta a réz-oxid alapú kerámiák mind a fizikai, mind a kémiai tudományos kutatás homlokterébe kerültek. Az elmúlt években a magashõmérsékleti szupravezetõ anyagok köre folyamatosan bõvült, egyre magasabb átmeneti hõmérséklettel rendelkezõ kerámiákat állítottak elõ. Mindezek ellenére a jelenség elméleti értelmezését nem sikerült megadni, s a témakör számos nyitott kérdést tartalmaz kísérleti oldalról tekintve is.

A magashõmérsékleti szupravezetésrõl szerzett ismereteink bõvítésének ill. újabb, még kedvezõbb tulajdonságokkal rendelkezõ szupravezetõk felfedezésének hatékony módja az ismert szupravezetõk egy-egy alkotóelemének más ionnal való helyettesítése, és a helyettesítés hatásainak vizsgálata adekvát kísérleti módszerek alkalmazásával.

Jelen munkában elsõsorban a Pr bevitel hatásával foglalkozunk 1-2-3 perovszkit típusú magashõmérsékleti szupravezetõkben. A Pr helyettesítés hatását a röntgendiffraktometria, Mössbauer-spektroszkópia, elektromos ellenállás mérés és mágneses szuszceptibilitás mérés kísérleti módszerek felhasználásával tanulmányozzuk.

Az 1-2-3 szupravezetõ szerkezetben két alapvetõen különbözõ fizikai tulajdonságokkal rendelkezõ réz-oxid réteg van. A ritkaföldfémet közrefogó ún. réz-oxid síkok és a Ba rétegek között elhelyezkedõ réz-oxid láncok jó közelítéssel rendre egy 2 dimenziós ill. egy 1 dimenziós alrendszert képeznek a kerámián belül. Ennek megfelelõen az elsõként felfedezett YBa2Cu3O7-d és az analóg szerkezetû kerámiák erõs anizotrópiát mutatnak a vezetési tulajdonságok szempontjából is. A szupravezetés jelensége pedig elsõsorban a réz-oxid síkokhoz kötõdik.

Normál állapotban mért Hall effektus mérésével bizonyítást nyert, hogy az 1-2-3 szerkezetû réz-oxid kerámiákban +e töltésû lyukak tekinthetõk többségi töltéshordozónak. A mérések szerint egyértelmû korreláció van a réz-oxid kerámiák szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérséklete, és az Rh Hall állandó reciprokával arányos Ph lyuk töltéshordozó koncentráció között.

A töltéshordozó koncentráció befolyásolható egyrészt az oxigén tartalom megváltoztatásával, másrészt a réz-oxid kerámiát felépítõ kationok más kationokra való részleges vagy teljes helyettesítésével is. A helyettesített kerámiák vizsgálata lehetõséget ad arra, hogy a kristályszerkezet és az elektronszerkezet változását a normál és szupravezetõ állapotban mérhetõ vezetési tulajdonságok megváltozásával korrelációban tanulmányozzuk.

Az 1-2-3 típusú ortorombos szerkezettel bíró polikristályos YBa2Cu3O7 vegyületben az Y helyettesítése ritkaföldfém elemekkel (R), a Ce, Pr, Pm, és Tb kivételével, nem eredményezi a szupravezetõ tulajdonságok jelentõs megváltozását.

Bár az RBa2Cu3O7 vegyületben R teljes egészében helyettesíthetõ prazeodímiummal, a szintén ortorombos szerkezettel bíró polikristályos PrBa2Cu3O7 nem szupravezetõ, sõt szigetelõ jellegû transzport tulajdonságokkal bír. Továbbá bármely R1-xPrxBa2Cu3O7 szupravezetõ vegyületben R prazeodímiummal való részleges helyettesítése is a szupravezetõ tulajdonságok romlását eredményezi. Az x Pr koncentráció növekedése a szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérséklet, Tc, monoton csökkenésével jár. Egy konkrét xk kritikus koncentráció felett a vegyület szupravezetõ tulajdonságokat már nem mutat.

Az R1-xPrxBa2Cu3O7-d kerámiákban a Pr helyettesítés szupravezetést megszüntetõ hatásának vizsgálata során nyert kísérleti eredmények lehetõvé teszik kvalitatív elméleti modellek felállítását a Pr ezen hatását illetõen. Egyrészt számos kísérleti eredmény utal arra, hogy számottevõ hibridizáció kell legyen a Pr 4f elektronpályák és az O 2p ill. Cu 3d elektronpályák között. E hibridizáció lehetõvé tenné a Cooper pároknak a Pr mágneses momentuma által való feltörését. Másrészt a hibridizáció útján a Pr lokalizálhatja a vezetési sávban lévõ többségi lyuk töltéshordozókat.

Ez utóbbi effektus azonban csak nagyobb Pr tartalom mellett magyarázhatja a kritikus szupravezetõ hõmérséklet tapasztalt csökkenését. Kisebb Pr tartalom esetében a Pr 4f elektronjainak részleges delokalizációja révén a vezetési sávban megjelenõ többlet elektronsûrûség szolgálhat magyarázattal Tc csökkenésére. Ez utóbbi elméletet támasztja alá, hogy a Ca helyettesítés következtében a Pr0.5Ca0.5Ba2Cu3O7- kerámia szupravezetõnek adódik 43K kritikus átmeneti hõmérséklettel.

1997-ben Zou és munkatársai olyan szupravezetõ PrBa2Cu3O7-d egykristály elõállításáról számolnak be [2], aminek szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérséklete 80K. Ehhez a megfigyeléshez jól illeszkedik a korábban Blackstead és munkatársai által felállított elmélet [1], mely szerint a szupravezetés hiányát a PrBa2Cu3O7 polikristályos kerámiában kis mennyiségû (kb. 10%), a Ba2+ helyére beépült Pr3+ okozza.

Az R ritkaföldfém az RBa2Cu3O7 vegyületben valóban nem az egyetlen ion ami helyettesíthetõ prazeodímiummal. A Ba2+ és a Pr3+ ionsugarának számottevõ eltérése ellenére x=0.7 prazeodímium helyettesítheti a báriumot a Pr1+xBa2-xCu3O7 vegyületben.

Azonban a Pr1+xBa2-xCu3O7 polikristályos kerámia nem szupravezetõ, ezért a bárium kristálytani helyzetében lévõ prazeodímiumnak a szupravezetõ tulajdonságokra kifejtett hatása e vegyület esetében nem tanulmányozható. Annak érdekében, hogy ellenõrizzük a Blackstead és munkatársai által felállított elmélet helyességét, RBa2-xPrxCu3O7-d kompozíciójú szupravezetõ minták elõállítására és vizsgálatára van szükség.

Az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- és EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban alkotórészként megtalálható európium lehetõvé teszi e kerámiák 151Eu Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálatát. A réz-oxid síkok közvetlen környezetében elhelyezkedõ európium lehetõséget ad arra, hogy a Pr helyettesítésnek a kristályszerkezetre és elektronszerkezetre kifejtett hatását az európium környezetében lokálisan tanulmányozzuk amellett, hogy vizsgáljuk makroszkopikus tulajdonságok (elektromos ellenállás, mágneses szuszceptibilitás) változását is a Pr tartalom függvényében. Az európium lokális környezetét jellemzõ 151Eu Mössbauer-paraméterek és a makroszkopikus tulajdonságok illetve rácsparaméterek között fennálló esetleges korrelációk lényeges információval szolgálhatnak a Pr szupravezetést lerontó hatását illetõen is. Ugyanakkor az 57Fe tartalmú minták 57Fe Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálatával a Pr helyettesítésnek a réz-oxid láncokra kifejtett hatása is tanulmányozható.
 

Kérdésfelvetés

A jelen munkában az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- (x=0, 0.1, 0.5, 0.7, 1.0), EuBa2-xPrxCu3O7- (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7), Eu0.3Pr0.7Ba2(Cu0.9957Fe0.01)3O7-d , EuBa1.3Pr0.7(Cu0.9957Fe0.01)3O7- és EuBa1.5Pr0.5(Cu0.9957Fe0.01)3O7- kerámiák vizsgálatára került sor. Valamennyi mintát a Veszprémi Egyetem Szilikátkémiai és Anyagmérnöki Tanszékén készítették. A bevezetõben említetteket szem elõtt tartva a dolgozatban a következõ kérdésekre keressük a választ.

A, Az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiákban a bevitt Pr x mennyiségével korrelációban kimutatható-e változás az 151Eu mag helyén mért elektronsûrûség értékében?

B, Elõállítható-e az EuBa2-xPrxCu3O7-d (x <=  0.7) kerámia, melyben a Pr a Ba reguláris helyzetét foglalja el?

C, Az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban a Pr helyettesítés miként változtatja meg a rácsparaméterek, a normál állapotú ellenállás, a szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérséklet, és a 151Eu Mössbauer-paraméterek értékeit?

D, Az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- és EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban kimutatható-e korreláció a rácsparaméterek és a 151Eu mag helyén mért elektromos térgradiens megváltozása között?

E, Miként tükrözi az Eu1-xPrxBa2(Cu0.9957Fe0.01)3O7- és EuBa2-xPrx(Cu0.9957Fe0.01)3O7- kerámiák 57Fe Mössbauer-spektruma a Pr helyettesítés hatását?

F, A Pr szupravezetést megszüntetõ hatásának magyarázatára a Blackstead és munkatársai által felállított elmélet megállja-e a helyét az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiák esetében?
 
 

A felhasznált vizsgálati módszerek

A minták fázisanalízisének és a szupravezetõ ortorombos szerkezet rácsparamétereinek meghatározása céljából porított minták röntgendiffrakciós vizsgálatára került sor. A röntgendiffraktogramok felvétele DRON-2 típusú röntgendiffraktométer segítségével, vas és kobalt anódú röntgencsövek alkalmazásával történt az ELTE Magkémiai Tanszékén.

A kerámiák normál állapotú elektromos ellenállásának mérése az ELTE Alacsonyhõmérsékleti Laboratóriumában történt. A megfelelõen alacsony hõmérsékletek biztosítására egy Cryogenics típusú zárt rendszerû hûtõgép szolgált. Az egyenáramú ellenállás mérése az ún. négypontos kontaktus módszerének alkalmazásával történt.

A minták szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérsékletének meghatározása a Meissner effektus kihasználásával a váltóáramú mágneses szuszceptibilitás hõmérsékletfüggésének mérése útján történt. A mágneses szuszceptibilitás mérését a Debreceni Atommagkutató Intézetben végezték el.

A 57Fe Mössbauer-spektrumok felvétele kb. 109 Bq aktivitású Rh mátrixba ágyazott 57Co magokat tartalmazó Mössbauer-forrással történt. A minták 151Eu Mössbauer-spektruma 3×109 Bq aktivitású 151SmF3 forrás segítségével lett felvéve. A Mössbauer-mérésekhez Ranger, Wissel és KFKI típusú Mössbauer-spektrométerek alkalmazására került sor. A Mössbauer-spektroszkópiai mérések szintén az ELTE Magkémiai Tanszékén történtek.
 
 

Kutatási eredmények

I. Megmutattam, hogy sztöchiometrikus összetételû oxidokból szilárdtestkémiai úton az EuBa2Cu3O7- kerámia két olyan Pr tartalmú rokonvegyülete állítható elõ, melyek egyikében (Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d) a prazeodímium az Eu helyzetét foglalja el, másikban (EuBa2-xPrxCu3O7-d ) pedig a prazeodímium a Ba reguláris helyzetébe épül be. Megmutattam, hogy a Pr oldhatósági határa az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiában legalább x=0.7.

II. 1. Megmutattam, hogy az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- (x=0, 0.1, 0.5, 0.7, 1.0) kerámiákban a 151Eu izomereltolódás monoton csökken a bevitt Pr mennyiségével jelezve, hogy a Pr tartalom növekedésével csökken a 151Eu mag helyén mért elektronsûrûség. Ez a csökkenés arra utal, hogy a Pr bevitel következtében többlet elektrontöltés jelenik meg a 151Eu 4f elektronhéján. Azt találtam továbbá, hogy a 151Eu izomereltolódás csökkenésével egyidejûleg a Pr tartalom növekedésével csökken a szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérséklet és megnövekszik az Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d kerámiák egyenáramú ellenállása.

2. A Pr tartalom függvényében korrelációt találtam a 151Eu mag helyén mért elektromos térgradiens tenzor fõkomponense és az elemi cella térfogata között az Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d kerámiákban. E korreláció azt mutatja, hogy az 151Eu mag helyén mért elektromos térgradiens megváltozása elsõsorban a rácsszerkezet - Pr bevitel miatt bekövetkezõ - expanziójának köszönhetõ.

III. 1. Meghatároztam az EuBa2-xPrxCu3O7- (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) kerámiák rácsparamétereit a bevitt Pr tartalom függvényében. Megmutattam, hogy az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiában az x=0.1..0.3 tartományban ortorombos > tetragonális átalakulás játszódik le. A 151Eu mag helyén mért elektromos térgradiens szimmetriájára jellemzõ h aszimmetria paraméter szintén tükrözi az ortorombos > tetragonális szerkezeti átalakulást. Megmutattam továbbá, hogy
az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban a Pr helyettesítés a c rácsparaméter monoton csökkenéséhez vezet.

2. Megmutattam, hogy míg az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiákban a Pr tartalom növekedése az elemi cella térfogatának növekedése irányában hat, addig az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban az elemi cella térfogata csökken a Pr tartalommal. Megmutattam továbbá, hogy míg az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiákban a 151Eu mag helyén mért elektromos térgradiens fõkomponense (Vzz) pozitív irányban változik a Pr tartalom növekedésével, addig az EuBa2-xPrxCu3O7-d kerámiákban Vzz csökken a Pr tartalommal. Az elemi cella térfogata és az elektromos térgradiens fõkomponense között talált korreláció azt mutatja, hogy Vzz változását mindkét mintasorozat esetében elsõsorban a rácsparaméterek változása okozza.


3. Megmutattam, hogy az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiákhoz hasonlóan, a Pr bevitel az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban is az izomereltolódás monoton csökkenéséhez vezet annak ellenére, hogy a két mintasorozatban az elemi cella térfogatának változása ellentétes irányú.

4. Megmutattam, hogy a Pr helyettesítés hatására megnövekszik az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiák egyenáramú elektromos ellenállása. Rámutattam, hogy a Pr helyettesítés nagyobb mértékben növeli meg az egyenáramú elektromos ellenállás értékét az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiákban mint az Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiákban.
 


5. Megmutattam, hogy az EuBa2-xPrxCu3O7- kerámiák szupravezetõ kritikus átmeneti hõmérséklete csökken a bevitt Pr tartalommal. Az EuBa1.3Pr0.7Cu3O6.838 kerámiát szupravezetõnek találtam. Ennek alapján rámutattam, hogy az
Eu1-xPrxBa2Cu3O7- kerámiákban a szupravezetés megszûnéséért nem lehet felelõs <= 10% Pr elhelyezkedése a Ba helyzetében. Ez azt mutatja, hogy a Blackstead és munkatársai által a polikristályos PrBa2Cu3O7- kerámiában a szupravezetés hiányának magyarázatára kidolgozott elmélet nem állja meg a helyét.

6. Az EuBa1.3Pr0.7(Cu0.9957Fe0.01)3O7- és EuBa1.5Pr0.5(Cu0.9957Fe0.01)3O7- kerámiák 57Fe Mössbauer-spektrumának vizsgálata alapján megmutattam, hogy e kerámiákban a Pr helyettesítés az O(5) oxigén helyzetek betöltõdéséhez vezet. Az O(5) oxigén helyzeteknek a Pr helyettesítés hatására bekövetkezõ betöltõdése összhangban van a tapasztalt ortorombos > tetragonális szerkezeti átalakulással ezekben a kerámiákban. Megmutattam, hogy az 57Fe Mössbauer-spektrumok egyes alkomponenseinek relatív részaránya a Ba helyére bevitt Pr tartalom függvénye.


Zoltán Klencsár

The effect of Pr substitution in EuBa2Cu3O7- high temperature superconductor

Ph. D. Thesis, Eötvös Loránd University, Budapest

1999


Scientific background

The suppression of superconductivity caused by the introduction of Pr into the rare-earth site (R) in RBa2Cu3O7- has been widely investigated. Aiming to explain this effect of Pr, theories with different suppositions have been developed on this field. In a recent developed model Blackstead et al. [1] have attributed the suppression of superconductivity in PrBa2Cu3O7 to the effect of a small percent (cca. 10%) of Pr being present at the Ba sites instead of the rare earth sites. The assumed strong effect of a small amount of Pr at the Ba site on superconductivity has been used to support the idea that superconductivity originates not in the cuprate planes but in the vicinity of the cuprate chains in the 1-2-3 type superconductors. The discovery of bulk superconductivity in single crystal PrBa2Cu3O7- [2], in contrast with the non-superconducting polycrystalline compound, focused the attention at the location of Pr in PrBa2Cu3O7-d , and it can also indicate that site mixing of Pr, between the regular rare earth site and the Ba site, may play an important role in suppressing or recovering superconductivity in conventionally prepared Pr substituted polycrystalline samples.
 

Aims

The aim of the present work was to investigate the effects of Pr, substituted either into the rare earth site or into the Ba site, on the crystal structure, normal state electrical resistivity, critical transition temperature, local electronic density and electric field gradient at the nucleus of Eu situated at the regular rare earth site, and at the nucleus of 57Fe substituted for copper. For these investigations X-ray diffractometry, electrical resistivity-, AC magnetic susceptibility measurements, 151Eu and 57Fe Mössbauer spectroscopy were used. For the investigations Eu1-xPrxBa2Cu3O7- (x=0.0, 0.1, 0.5, 0.7, 1.0), EuBa2-xPrxCu3O7- (x=0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7), Eu0.3Pr0.7Ba2(Cu0.9957Fe0.01)3O7-d , EuBa1.3Pr0.7(Cu0.9957Fe0.01)3O7- and EuBa1.5Pr0.5(Cu0.9957Fe0.01)3O7- compounds have been synthesized.
 
 

Results

I. We have found that Pr can be substituted into the rare earth site in Eu1-xPrxBa2Cu3O7- as well as into the Ba site
in EuBa2-xPrxCu3O7- The solubility limit of Pr at the Ba site in EuBa2-xPrxCu3O7- was found to be at least 0.7.

II. 1. We have found that in Eu1-xPrxBa2Cu3O7-the 151Eu Mössbauer isomer shift decreases monotonously with Pr content showing that the electronic density at the place of the 151Eu nucleus decreases when Pr is introduced into the system. This decrease refers to the appearance of extra electrons at the 4f shell of the Eu3+ cations. At the same time the electrical resistivity of the samples increases with Pr content. Considering that these materials contain holes as free charge carriers, the above findings support the model which claims that the suppression of superconductivity caused by Pr substitution in R1-xPrxBa2Cu3O7- (R = rare earth) systems is due to the extra electrons provided by the Pr having a valence state higher than 3+ in these compounds.

2. In the compounds Eu1-xPrxBa2Cu3O7- we found a correlation between the main component of the electric field gradient (Vzz) at the place of the 151Eu nucleus and the volume of the unit cell as a function of the Pr content (x). This shows that the changes in the electric field gradient at the place of the 151Eu nucleus are caused mainly by the expansion of the lattice due to Pr substitution in these compounds.

III. 1. We have determined the lattice parameters of the EuBa2-xPrxCu3O7- (x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) compounds as a function of Pr content. We have shown that in the range of x=0.1..0.3 there is an orthorhombic > tetragonal transition with increasing Pr content in EuBa2-xPrxCu3O7-d . This transition is also reflected by the asymmetry parameter (h) of the electric field gradient sensed by the 151Eu nucleus. Furthermore, we have found that the c lattice parameter decreases monotonously with Pr content in EuBa2-xPrxCu3O7-d .

2. We have shown that while the unit cell volume in Eu1-xPrxBa2Cu3O7- increases with x, the unit cell volume of EuBa2-xPrxCu3O7- decreases monotonously with the x Pr content. We have also shown that while the main component of the electric field gradient (Vzz) sensed by the 151Eu nucleus increases in Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d , it decreases in EuBa2-xPrxCu3O7- with Pr content. The correlation found between the unit cell volume and Vzz as a function of Pr content shows that the changes found in the electric field gradient at the place of the 151Eu nucleus are mainly due to the changes of the lattice parameters in Eu1-xPrxBa2Cu3O7- as well as in EuBa2-xPrxCu3O7-d .

3. We have found that the 151Eu Mössbauer isomer shift decreases in EuBa2-xPrxCu3O7- as well as in Eu1-xPrxBa2Cu3O7-with Pr content. Considering that the volume of the unit cell changes in the opposite direction in the two series of compounds we conclude, that regardless of the changes of the lattice parameters, as a result of Pr substitution there are extra electrons transferred to the 4f shell of Eu3+ in Eu1-xPrxBa2Cu3O7- as well as in EuBa2-xPrxCu3O7- .

4. We have found that the electrical resistivity increases with Pr content in EuBa2-xPrxCu3O7- as well as in Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d . At the same time this increase is more pronounced in EuBa2-xPrxCu3O7- than in Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d .

5. We have shown that the superconducting critical transition temperature (Tc) decreases with Pr content in EuBa2-xPrxCu3O7-d . The compound EuBa1.3Pr0.7Cu3O6.838 was found to be a superconductor with Tc=7.1K. Based on this finding we conclude that 10% of Pr being at the Ba site can not be responsible for the suppression of superconductivity in Eu1-xPrxBa2Cu3O7-d . This shows that the theory of Blackstead and coworkers aiming to explain the lack of superconductivity in polycrystalline PrBa2Cu3O7- can not be true.

6. The 57Fe Mössbauer spectra of EuBa1.3Pr0.7(Cu0.9957Fe0.01)3O7- and EuBa1.5Pr0.5(Cu0.9957Fe0.01)3O7- provide an evidence for the substitution of Pr into the regular Ba sites. We have found that the Pr substitution into the Ba sites results in an increased occupancy of the O(5) oxygen sites. This is in accordance with the orthorhombic > tetragonal transition found in this system. Furthermore, we have found that in the 57Fe Mössbauer spectra the relative area of the subcomponents is directly related to the Pr content substituted for Ba in these compounds.

IV. We have developed a new user-friendly computer program (Mosswinn [8-10]) for multifold evaluation of Mössbauer spectra. In this program we have developed a so called Evolution Algorithm which imitates the natural biological evolution in order to solve the nonlinear multidimensional numerical optimization problem of Mössbauer spectrum fitting. The Evolution Algorithm enables the successful fitting of Mössbauer spectra even without having defined initial values of the Mössbauer parameters. We have shown that the performance of the Evolution Algorithm can be further enhanced by the application of a so called "diversification" procedure. By using the Mosswinn program in the field of Mössbauer spectroscopy one can obtain more reliable and more precise results than with most other programs in this field.
 

References

[1] H. A. Blackstead, D. B. Chrisey, John D. Dow, J. S. Horwitz, A. E. Klunzinger, D. B. Pulling: Phys. Lett. A 207 (1995) 109.
[2] Z. Zou, K .Oka, T. Ito, Y. Nishihara: Jpn. J. Appl. Phys. 36 (1997) L18.
[3] Z. Klencsár, E. Kuzmann, A. Vértes, J. Bánkuti, T. Rácz, M. Bódog, I. Kotsis: Physica C 273 (1997) 323.
[4] Z. Klencsár, E. Kuzmann, Z. Homonnay, A. Vértes, K. Vad, J.Bánkuti, T. Rácz, M. Bódog, I. Kotsis: Physica C 304 (1998) 124.
[5] Z. Homonnay, Z. Klencsár, V. Chechersky, Gy. Vankó, M. Gál, E. Kuzmann, S. Tyagi, J.-L. Peng, R.L. Greene, A. Vértes, A. Nath: Phys. Rev. B 59 (1999) 1.
[6] Z. Klencsár et al.: Evidence for Pr3+ in EuBa1.3Pr0.7Cu3O7- by 141Pr Mössbauer Spectroscopy, Submitted to Phys. Rev. Lett. (1999)
[7] E. Kuzmann et al.: Evidence for 6- and 5-fold oxygen coordinated chain copper site in EuBa2-xPrxCu3O7- by 57Fe Mössbauer Spectroscopy , Submitted to Phys. Rev. B (1999)
[8] Z. Klencsár, E. Kuzmann, A. Vértes: J. Radioanal. Nucl. Chem. 210, No. 1 (1996) 105.
[9] Z. Klencsár: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 129 (1997) 527.
[10] http://www.netx.hu/mosswinn/index.html
[11] http://www.chem.elte.hu/nuclear/magunk.htm
 


Vissza a tartalomjegyzékhez
Back to Contents
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/