Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

103. évfolyam, 10. szám, 1997. október

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztôbizottsága:
Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Burger Kálmán, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kiss Tamás, Kôrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Lajos György, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Tüdôs Ferenc, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Keller András (Anglia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernô (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)


TARTALOM


CONTENTS
Barkó György és Hlavay József: Faktoranalízis alkalmazása piezoelektromos kémiai érzékelôk szelektivitásának jellemzésére

Lakatosné Szabó Julianna és Lakatos István: Az etoxilált nonil--fenol-homológok hatása a kôolaj--víz rendszer határfelületi reológiai sajátságaira

Hofmann Tibor, Kriska Tamás és Gál Dezsô: Élô sejtekben képzôdô szabad gyökök kvantitatív vizsgálatának lehetôségei

Ohmacht Róbert és Kiss Ibolya: Peptidek gyors HPLC-elválasztása nemporózus állófázison

Sarkadi Éva, Kovács Zoltán, Andó László, Szelecsényi Ferenc, Szádai János, Emri Miklós és Molnár Zsigmond: 11C izotóppal jelzett metionin elôállítása pozitron-emissziós tomográffal történô vizsgálatokhoz

Somlai János, Kanyár Béla, Lendvai Zoltán, Németh Csaba és Bodnár Róbert: Az Ajka-környéki szénsalak-építôanyagból eredô radioaktív sugárzás lakossági dózisjáruléka

Kémiai Közlemények

Gy. Barkó and J. Hlavay: Application of factor analysis for characterisation of piezoelectric chemical sensors


J. Lakatos-Szabó and I. Lakatos: Effect of ethoxylated nonyl--phenols on the interfacial rheological properties of crude oil--water systems

T. Hofmann, T. Kriska and D. Gál: Possibilities of the determination of native free radicals

R. Ohmacht and I. Kiss: Fast HPLC separation of peptides on a non-porous stationary phase

É. Sarkadi, Z. Kovács, L. Andó, F. Szelecsényi, J. Szádai, M. Emri and Zs. Molnár: Production of 11C-labelled methionine for diagnostic purposes with Positron Emission Tomograph (PET)

J. Somlai, B. Kanyár, Z. Lendvai, Cs. Németh and R. Bodnár: Radiation dose contribution from coal-slag from the Ajka region used as structural building material

Chemical Communications


Vissza Back