A Magyar Tudományos Akadémia Székfoglaló Elõadásai
rövid összefoglalás formájában

Vértes Attila, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja:

Fullerénvegyületek Mössbauer-spektroszkópiája
 

Az elõadás teljes magyar nyelvû szövege:
Magyar Kémiai Folyóirat-Kémiai Közlemények 105. évf., 1999. 3. szám 99-108 oldal

193Ir Mössbauer-spektroszkópiai méréseket végeztünk irídiumkomplex modellvegyületeken. A Vaska-féle komplex néven is ismert kloro-(karbonil)-bisz(trifenil-foszfin)-irídium addícióval koordinálja a tetraciano-etilént (TCNE) és az újabban felfedezett szénmódosulatot is, a buckminster-fullerént (C60). Egy másik méréssorozatban a di-m -kloro-bisz(1,5-ciklooktadién) diirídium és ennek fullerénnel alkotott adduktumjának Mössbauer-spektrumait regisztráltuk. A 4,2 K hõmérsékleten elvégzett 193Ir Mössbauer-spektrumok adatai meggyõzõen bizonyítják azt, hogy a buckminsterfullerén dihapto-ligandum (h 2-C60), bár p-akceptor jellege gyengébb, mint a hasonló koordinációs szférájú és geometriájú tetraciano-etilén ligandumé. A mért izomereltolódás értékek (0   1 mm s-1 ) azt jelzik, hogy az Ir 6s pályáján is jelentõs a populáció.

A Mössbauer-spektrumok kvadrupólus felhasadása alapján feltételeztük, hogy a tanulmányozott vegyületek triplett formában: (t2g)6(dx2-y2)1(dz2)1 (kis felhasadás) és szinglett állapotban (t2g)6(dz2)2 (nagy felhasadás) fordulnak elõ.

57Fe Mössbauer-spektroszkópiai méréseket végeztünk C60(ferrocén)2 és dekametil-ferrocén mintákon 80< T< 200K hõmérséklettartományban. A ferrocént szobahõmérsékleten újra mértük. A Mössbauer-paraméterek azt mutatták, hogy nincs kimutatható kémiai kölcsönhatás a fullerén és a ferrocén között. A dekametil-ferrocén esetében a kismértékû izomereltolódás-csökkenés azt jelezte, hogy a metilcsoport donor jellege kis mértékben hat a vas elektronszerkezetére a ciklopentadién gyûrûn keresztül.

A Mössbauer-vonalak aszimmetriáját vizsgálva azt találtuk, hogy a C60(ferrocén)2 esetében a Goldanskii-Karyagin-effektus, a dekametil-ferrocénben pedig inkább a textúra volt az aszimmetria oka.

A folyékony ammóniában elõállított Eu3C60 és RbEu2C60 vegyületek 151Eu Mössbauer-spektrumai azt mutatták, hogy az Eu2+/Eu3+ arány 2/1 mindkét fullerénben. (Feltételezve, hogy a vonalterületek reprezentálják a koncentrációkat.) Egy 400 oC-on elvégzett két hetes hõkezelés megnövelte az Eu2+ részarányát.Vissza a tartalomjegyzékhez