A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya
a Magyar Tudomány Napja ünnepségsorozathoz kapcsolódva
és a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 175. évfordulója alkalmából

A MAGYAR KÉMIA FEJLÕDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ EGYÉNISÉGEI

címmel 2000. november 2-án tudományos ülést rendezett.
A következõ elõadások hangzottak el.

Beck Mihály: Than Károly
Graham 1861-ben közölt diffúziós kísérletei alapján arra is rámutat, hogy a nátrium-szulfát és a kálium-klorid oldatai nem különböztethetõk meg a kálium-szulfát és a nátrium-klorid azonos konncentrációjú oldatától. A kérdést sokoldalúan megvizsgálva megállapitja, hogy „Mivel oly módszereink nem léteznek, melyeknek segítségével az ásványvizekben foglalt sókat vegybomlás nélkül elválaszthatnók, és egyenként mennyiségileg meghatározhatnók; az éppen említett elv szerint legelõször is le kell arról mondanunk, hogy az elemzések összeállításánál az alkatrészeket minõségi és mennyiségi tekintetben sók alakjában közöljük. Errõl annyival inkább le kell mondanunk, ha a tévedések tengerébõl ki akarunk menekülni, mert a sókká összeállítást, az említett elemzési módszerek hiányában, jelenleg elméletileg sem eszközölhetjük biztosan. És pedig azért nem, mert ez idõ szerint még úgyszólván teljesen ismeretlenek azon törvények, melyek szerint a vízben oldott elegyített sók egymásra vegyhatást gyakorolnak.”

Szántay Csaba: Zemplén Géza (1883–1956)
A bizottság Zemplén mellett a következõ érveket sorakoztatta fel: "A mai kémia mûvelésére õ van a legalaposabban felkészítve és fiatalságának (még nem töltötte be 30-ik évét ) ellenére neki van a legnagyobb és legértékesebb munkássága. A poliszaccharidok vizsgálata terén akkora gyakorlatra tett szert, hogy tõle új kutatási irányok kijelölését, eddig ismeretlen, ipari termelésre alkalmas termékek felfedezését méltán várják. Irodalmi munkássága eszmékben gazdag, s megvalósításukban gyors, mert mindig tisztában van a céllal és szabadon rendelkezik a kivitelre alkalmas módszerekkel. Mindezekhez járul, hogy a szerves kémiának ipari vonatkozásai iránt a négy folyamodó közül csak õ tanúsított céltudatos érdeklõdést. Amikor a bizottság tagjai azt ajánlják, hogy egyedül és kizárólag Zemplén Gézát jelöljék, erre az elhatározásra nem a Zemplén, hanem a József Mûegyetemnek helyesen felfogott érdeke indította õket, mert bármennyire is becsülik a többi folyamodó egyéniségét, mégis többre becsülik a Mûegyetem fejlõdését, és nem szeretnék, ha e fontos tanszék betöltésének ügyét illetéktelen beavatkozások intéznék el.”

Bérces Tibor: A fizikokémius Polányi Mihály
Kísérleti munkáinak jelentõs részében Polányi és munkatársai atomok és molekulák között lejátszódó elemi reakciók sebességét tanulmányozták. Az akkori idõk kísérleti technikájának fejlettsége nem tette lehetõvé gyors reakciók sebességének meghatározását. Ezért Polányi és munkatársai kifejlesztették a gyors reakciók vizsgálatára is alkalmas ún. "nagy ritkítású atomi láng" módszert.18-20 Megjegyzendõ, hogy a módszer kifejlesztéséhez és alkalmazásához két magyar származású kutató, S. von Bogdandy és Schay Géza, is jelentõs mértékben hozzájárult. Ez a kísérleti technika igen eredményesnek bizonyult atomok és molekulák között lejátszódó reakciók sebességének, sebességi állandójának meghatározásában. Ennél is figyelemre méltóbb azonban az, hogy a nagy ritkítású atomi láng módszer a D. R. Herschbach és Y. T. Lee által jóval késõbb kifejlesztett keresztezett molekulasugár módszer elõfutárának tekinthetõ, amelyért a felfedezõk 1986-ban elnyerték a kémiai Nobel-díjat.

Vértes Attila: Hevesy György
A Tanácsköztársaság bukása után az igazoló eljárás elmarasztalta Hevesy Györgyöt. Többek között azzal vádolták, hogy olyan mûszereket vásárolt, amelyek inkább fizikai kémiai kutatásokra voltak alkalmasak, mint fizikai vizsgálatokra, másik vád volt, hogy jó kapcsolatot tartott fenn Kármán Tódorral, aki a közoktatási népbizottság egyik csoportjának vezetõhelyettese volt, bár Kármán minisztériumi feladatait még a Károlyi kormány idején kapta. Hevesy elõadói jogát is megvonták. Errõl a szégyenletes eljárásról Palló Gábor részletesen ír a Valóság egy 1985-ös számában [7]. (A tárgyalás jegyzõkönyvét is közli.) Itt található egy részlet abból a levélbõl, amelyet Hevesy Rutherfordhoz írt, és amely jellemzi a kor tudománypolitikáját: „A politikai szenvedélyek különösen magasra szöktek, és az egyetemi ügyeket összekeverték a politikával, olyannyira, ahogy ez a nyugati országokban teljesen ismeretlen. Mindezek arra vezettek, hogy lemondjak professzori állásomról, amelyre nem rég kineveztek, és Koppenhágába jöjjek dolgozni Bohrral, ahogy mindig szerettem volna.”


Teázó