Kérdés: Mi a lélek definíciója?
Manrique Dávid


1. válasz: A kérdést sokan vizsgálták, s a válasz tekintetében máig sincs konszenzus. Azt is mondhatnám, a kérdés a lét nagy kérdései közé tartozik. Mégis megpróbálom csoportosítani a legjellegzetesebb válaszokat. Az egyszerûség kedvéért koncentráljunk az emberre.

Induljunk ki a következõ egyenletbõl: test+lélek=ember. Ezt az egyenletet többé-kevésbé mindenki elfogadja, ehhez nem kell pontosan definiálni a lélek fogalmát. Rendezzük át az egyenletet:  lélek=ember–test. A test ebben az egyenletben az embert felépítõ anyagot, s mindazon folyamatok összességét jelenti, amelyben ez a testanyag részt vesz. Tehát a lélekhez jutunk, ha az emberbõl levonjuk a testet. Mi marad? Ha az ember életmûködése megszûnik, akkor a közösség általában kulturális tradícióinak megfelelõ módon megszabadul a bomló testtõl, például elégeti, föld alá temeti, keselyûkkel falatja fel, tartósítja stb. Ilyenkor a test anyaga átalakul, de természetesen az anyagmegmaradás törvényének megfelelõen elemeiben megmarad. Vajon van-e az elemeire bomló anyagon túl valami, ami az emberünkbõl a maga egységében marad meg. Két válasz lehetséges:
A: nincs,
B: van.

Ha az A választ fogadjuk el, a lélek definíciója a következõ: a lélek az élõ emberi test anyagi megnyilvánulásainak az ember által önkényesen elkülönített, nehezen behatárolható halmaza, olyan mûködések összessége, melyet közvetlenül az aggyal, a gondolkodással hozunk kapcsolatba.

Ha a B választ fogadjuk el helyesnek, akkor meg kell vizsgálnunk, mi marad az emberbõl halála után.
B1:  Az embernek megmarad az emléke, megmarad tetteinek következménye. Ezért tetteinkért felelõsek vagyunk, hiszen jó vagy rossz értelemben megváltoztatják a világot. Az embernek megmaradnak ismerõsei, barátai, ellenségei, tanítványai, akikre hatott. Gyerekei, akik általa vagy ellenére olyanok, amilyenek, s akikben génkészlete továbbadódik. Ha a B1 válasznál maradunk, a lélek definíciója azonos az A válaszban megadottal.

B2: Az emberbõl halála után megmarad valami sajátos szubsztancia, valami örök, nem pusztuló, de az élet során változó, karbantartható, tetteink által meghatározott, a jövõben esetleg újratestesülõ. Ebben az esetben ez a valami a lélek.

Itt szeretnék elnézést kérni az elmúlt 7000 év sok százezer teológusától, filozófusától, egymással vitatkozó bölcselõjétõl, hogy belebeszéltem vitájukba.

Horányi Gábor


2. válasz: Aligha hinném, hogy volna valamire való definíció, de felhívnám a figyelmet William Blake véleményére:

"A Bibliák és a szentkönyvek mind a következô téves tanokat hirdetik: 1. Hogy az Ember két valóban létezô Elvbôl, ti. Testbôl és Lélekbôl áll. ...

... De ezeknek a tételeknek éppen az ellenkezôje igaz: 1. Az Ember Teste nem különíthetô el a Lelkétôl: amit Testnek nevezünk, a Léleknek egy része, az öt érzéken keresztül felfogva, amelyek a Lélek legfôbb kapui a mi korunkban."

(Menny és Pokol házassága: Az Ördög szózata. Ford: Szenczi Miklós)


Szigetvári Csaba


3. válasz:  Természettudományos megközelítésbôl kimondhatjuk, hogy a hagyományos értelemben vett 'lélek' nem létezik. Az evolúció által kialakított agymûködésünk hozza létre öntudatunkat, és ez az, amit a vallásos emberek
'léleknek' neveznek. Tudatunk és öntudatunk kialakulásának okai és feltételei még vitatottak, a témával kapcsolatban lásd például Stephen Pinker Hogyan mûködik az elme? címû könyvét (Osiris kiadó), ill. Pléh Csaba, Csányi Vilmos és Bereczkei Tamás szerkesztésében a Lélek és evolúció címû könyvet (Osiris), bár ez utóbbihoz több elôismeret szükséges.

Varga GáborVissza a kérdésekhez