Kérdés: Hogyan lehet birkavesével földrengést megelõzni?

Eichinger László


1. válasz: Ezt a kérdést akkor tudjuk hitelesen megválaszolni, ha tisztában vagyunk azzal, mi a földrengés oka. Errõl Bertalanffi Pál a nagyszombati egyetem tanára a Világnak két rendbéli rövid ismérete címû 1757-ben megjelent, s korához képest is kissé ósdi felfogású (Kopernikusz világképét tagadó) mûvében a következõket mondta:

„… A föld gyomrának különféle hasadéki, rései, üregei, melyeken által a tengernek vize és gõze a forrásoknak és kutaknak formálására szüntelen béhat és melyekben az altüzek és szelek is foglaltatnak: ezek szelek és tüzek pedig három kiváltképpen való míveléssel vannak; elõször a föld alatt való vizeket a különféle réseken által felhajtják, hogy azok valahol a föld színén kiforrjanak; másodszor a tûz az érceket és drága köveket csodás módon összeforrasztja és annak idejében megérleli; harmadszor az alszelek a tûzzel egyetemben néha a földet szörnyen megindítják, mert midõn azok a tengerbõl béható bõvebb vizektõl összeszoríttatván nagyobb tért keresnek, arra mind addig futkosnak a földnek üregeiben, valamíg annak indításával és meghasításával valahol iszonyú bõgve ki nem szakadnak. Ebbõl már könnyû annak okát látni, hogy a tenger mellett oly gyakor és oly rettenetes a földnek indulása, mert ott tudniillik a tenger nagyobb erõvel béfoly a földnek üregeibe, következendõképpen könnyebben szorítja össze az azokban lévõ tüzeket és szeleket, hogy azután azok valahol szabad kimenést keresvén, erejek szerint a földet megremegtessék…”

A fentiek ismeretében világos, hogy a földrengések ellen akkor véd a birkavese, ha az alszelekre és az altüzekre hatással van, azokat gyengíti, megszünteti. Ez pedig könnyen ellenõrizhetõ kísérletileg is, amit a kérdezõnk remélem megtesz, s eredményérõl beszámol.

Horányi Gábor, Budapest, 2001.


2. válasz: Hogy a birkavese megelõzi a földrengést? „E csupa lehetetlenség… Azért az illyeneket senki sem hiheti, hanemha erõszakot akar tenni a’ józan okosságon… Egy közönséges és esmeretes babonaság a’ nép között… Babonaságnak nevezem pedig … mind azt, valami az okosságnak és a’ Vallásnak szentséges törvényeivel egyenesen ellenkezik; azokat a’ hijábavaló értelmeket, és azokból folyó képtelen tselekedeteket, a’ mellyeknek semmi igaz okok, és fundamentomok nintsen, még is mindazáltal bévétetnek, tápláltatnak, és a’ köznéptõl széltére gyakoroltatnak. A’ Babonaságnál nintsen nagyobb ostora, és veszedelmesebb pestise az emberi nemzettségnek, melly miatt jószágok, egésségek, sõt sokszor életek is veszedelemre tétetik ki az embereknek. Ennek szülõ-annya a’ természeti dolgokban való méjséges tudatlanság, és azoknak visgálásokban való tetemes tunyaság. A’ melly ember tsak valamennyire esméri is a’ természetet: az ollyan nem egy könnyen engedi magát akármelly babona által is eltsalatni; ellenben a’ ki itt tudatlan, két kézzel fogja sokszor, és gyakorolja még az ollyan képtelenségeket is, a’ mellyek az Istennek bántására, magának és embertársának rontására vagynak.”

Fábián József, Veszprém, 1803.
 


3. válasz: A Gyaloggalopp c. nagy sikerû filmben ígérte meg a tudós lovag Arthur királynak, hogy egyszer elmondja: hogyan lehet birkavesével földrengést megelõzni. A válaszadók, úgy látszik, nem látták a filmet.

Barsy SzabolcsVissza a kérdésekhez