Copyright David G. Green 1993. Revised 1995.
This preprint may be copied and used provided that
this notice and the authorship details remain attached.
Mik a fraktálok? Az alábbi cikk angol nyelvû eredetije itt található.

David E. Green, Environmental and Information Sciences, Charles Sturt University

Bevezetés

Milyen hosszú Nagy-Britannia partvonala? Elsô pillantásra ez a kérdés triviálisnak tûnik. Egy térkép és egy vonalzó segítségével bárki rövid idôn belül meg tudná mondani az eredményt. A gond csak az, hogy egy nagyobb léptékû térképpel megismételve a mérést, az elôzônél nagyobb eredményt kapnánk (1. ábra). Ha lemennénk a partra és ott végeznénk el a mérést, akkor egy még nagyobb érték adódna. Kiderül, hogy minél finomabb skálán végezzük a mérést, annál nagyobb eredményt kapunk, és ennek a növekedésnek nem lesz határa. Így, ha az (elméleti) mérésnél a felbontás végtelen kicsi lenne, akkor a becsült hossz végtelen naggyá válna. Ezt az összefüggést a mért hosszúság és a felbontás között elsôként Lewis Fry Richardson vette elôször észre (ld. Mandelbrot, 1993).

Ha a mérésekrôl beszélünk, akkor a felbontás jellemezhetô meghatározott hosszúságú mérôrudakkal: minél finomabb a felbontás, annál rövidebb a rúd. Így a görbét úgy is tekinthetjük, mintha egymáshoz kapcsolódó, azonos hosszúságú rudakból állana (1. ábra). Világos, hogy az így kapott képen nem látszanak azok a részletek, amelyek kisebbek, mint a rudak. Természetesen senki sem úgy készíti a térképet, hogy ténylegesen mérôrudakat fektet a talajra, de ez az analógia jól leírja azt a problémát, amit a légifotók véges felbontása, a felszíni mérôpontok távolsága vagy a rajzolásnál használt toll vastagsága okoz. Ugyancsak hasonló a probléma a biológiai mérések pontosságánál vagy a mintavételi gyakoriságánál.


1. ábra: A partvonal L hosszának becslése S hosszúságú mérôrudakkal

A hossz- (illetve a terület-)függés komoly problémát okoz a biológusoknak. Például a nagyon szabálytalan partvonalú tavaknál a sekély vizek aránya nagy a teljes vízfelszínhez képest, és így gazdagabb az állat- és növényviláguk, mint a szabályos partvonalúaké. A különbözô felbontások miatt igen nehéz olyan jellemzést találni a partvonalak élôvilágának leírására, amelyben a teljes vízfelszínt és a partvonal hosszát használják fel.


2. ábra: Keresztrajzolás egyszerû iterációval


A különbözô felbontások által okozott problémák leírására javasolta Mandelbrot a fraktálok használatát. Az ô meghatározása szerint minden olyan görbe vagy felszín fraktál, amely a felbontástól függetlenül többé-kevésbé ugyanúgy fest. Ez a tulajdonság (az önhasonlóság) azt jelenti, hogy a görbe bármely részét felnagyítva az eredetivel azonos görbét kapunk. Így az egyik felbontásról a másikra való átmenetet egy iterációs eljárással is jellemezhetjük (pl. ld. a 2. ábrát).

Igen fontos különbség a fraktálgörbék és a természetben elôforduló görbék között az, hogy a fraktálok sehol sem differenciálhatók. Ennek oka az, hogy bár a fraktálok folytonosak, mindenütt "hoporcsosak". A fraktálokat úgy írhatjuk le, hogy megvizsgáljuk, hogyan változnak különbözô felbontásoknál.

Fraktáldimenzió

A fraktáldimenzió segítségével meghatározható, mennyire szabálytalan egy fraktál görbe. Általában a vonalakat egydimenziósnak, a felületeket kétdimenziósnak, a testeket pedig háromdimenziósnak tartjuk. Azonban egy nagyon szabálytalan görbe ide-oda vándorolhat a felületen, olyannyira, hogy szinte teljesen ki is töltheti azt. A nagyon tekervényes felület, mint pl. egy fa lombozata, vagy a tüdô belsô felülete majdhogynem háromdimenziós lehet. Így a szabálytalanságra, hepehupásságra úgy tekinthetünk, mint a dimenzió növelésére: egy szabálytalan görbe dimenziója 1 és 2 között lesz, míg egy szabálytalan felületé 2 és 3 közé esik. Egy fraktálgörbe dimenziója olyan szám, amely azt jellemzi, hogy a görbe két kiválasztott pontja között hogyan nô a távolság, midôn növeljük a felbontást. Tehát amíg a vonal és a felület topológiai dimenziója mindig 1, illetve 2, addig a fraktáldimenzió lehet egy ezek közti érték is . A D fraktáldimenzió egyik definíciója

   log (L2/L1)
D= --------------          ... (1)
   log (S1/S2)

ahol L1 és L2 a görbén mért hosszúságok, S1 és S2 pedig a használt mérték nagysága (azaz a felbontás).

1. példa

Az 1. ábrán látható partvonalnál S=1, ill. S=1/2 esetben L=7, ill. L=20. Így

D= log(20/7)/log(2)=1.51

Ugyanígy, ha S=1-rôl S=2-re térünk át, egy másik, kissé alacsonyabb fraktáldimenziót kapunk (D=1.22), míg S=2-rôl S=3-ra térve D körülbelül 1.13 lesz.

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a fraktáldimenzió fentebb bemutatott becslése csak bizonyos fajta adatoknál használható. Tegyük fel, hogy pl. egy korallzátony felületét akarjuk megmérni. Két különbözô módszert használhatunk. Elsôként elkezdhetjük mérni a távolságot a zátony két pontja között, úgy, hogy közben változtatgatjuk a felbontást. Ekkor a fraktáldimenziót az (1) egyenlet segítségével számolhatjuk ki. De ha például a zátony egy metszetét vizsgáljuk, és a zátony magasságát mérjük a talapzathoz képest a metszet mentén, akkor a fraktáldimenziót már nem számíthatjuk ki az elôzô módszerrel. A magasságadatok segítségével a fraktáldimenzió a spektrum vagy variogram segítségével állapítható meg. Kiderül, hogyha D a fraktáldimenzió, w a frekvencia, és S(w) w spektruma, akkor

S(w) ~ k w^5 - 2D                  ... (2)

Azzal is tisztában kell lennünk, hogy az igazi fraktál csak idealizáció. A valós világban elôforduló görbék, illetve felületek nem valódi fraktálok; olyan folyamatok hozták létre ôket, amelyek csak egy meghatározott mérettartományban fekvô alakzatokat képesek kialakítani. Így D változhat a felbontással, mint azt a fenti ábrán is láttuk. A változás segíthet abban, hogy jellemezhessük a létrehozásban közremûködô folyamatokat. Mandelbrot ezeket a különbözô keltési folyamatokhoz tartozó mérettartományokban jelentkezô töréseket átmeneti zónáknak nevezte.

Véletlen iterációs algoritmusok

Az önhasonlóság azt jelenti, hogyha egy fraktált kicsinyítünk vagy nagyítunk, a képe ettôl nem változik. Ebbôl az következik, hogy a fraktálok általában úgy alakulnak ki, hogy egy egyszerû mintázat állandóan ismétlôdik kisebb és kisebb mérettartományokban (ld. pl. a 2. ábrát). A fraktálokat létrehozó eljárások egyik fontos csoportját alkotják az ún. véletlen iterációs algoritmusok. Ezek az eljárások ahhoz hasonlítanak, amikor véletlenszerûen bepöttyözzük a papírt egy tollal. Azonban ahelyett, hogy a tollat teljesen összevissza mozgatnánk, a mozgást bizonyos elôre meghatározott szabályok irányítják; minden alkalommal ezek közül a szabályok közül választunk ki véletlenszerûen egyet (minden szabályhoz meghatározott kiválasztási valószínûség tartozik), és az adott lépésben a kiválasztott szabály irányítja a tollat. Ezeket a szabályokat ún. affin transzformációkkal definiálhatjuk. Egy két dimenziós A affin transzformáció nem más, mint egy olyan függvény, amelyben a mérteváltoztatások, eltolások és forgatások szerepelnek. Általános alakja két változóra a következô:

Ax(x) = ax + by + e            ...(3)
Ay(y) = cx + dy + f

Példa

Az 1. táblázatban a páfrányhoz és fûhöz hasonló képek algoritmusainak transzformációihoz való információk találhatók. A táblázatban megtalálható minden transzformációhoz a szükséges a, b, c, d, e és f paraméter. A p valószínûség azt határozza meg, milyen gyakran használandó az adott transzformáció.

3. ábra: Egy fraktális páfrány


1. táblázat: Néhány egyszerû fraktál affin transzformációi

------------------------------------------------------
Paraméter* a   b   c   d   e   f   p
------------------------------------------------------
Páfrány  0.0  0.0  0.0  0.16  0.0  0.0  0.10 
     0.2  -0.26  0.23 0.22  0.0  1.6  0.08 
     -0.15  0.28  0.26 0.24  0.0  0.44 0.08 
     0.75  0.04 -0.04 0.85  0.0  1.6  0.74 

Fû    0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.15
     0.02 -0.28  0.15 0.2  0.0  1.5  0.10
     0.02  0.28  0.15 0.2  0.0  1.5  0.10
     0.75  0.0  0.0  0.5  0.0  4.6  0.65
------------------------------------------------------

* Ld. a 3. egyenletet.

Példa

A Brown-mozgás a 2 dimenziós fraktált elôállító eljárások egyik példája. Mikroszkopikus részecskéknél fordul elô a vízmolekulák lökdösôdésének eredményeképp (amennyiben vizes a közeg). Az ilyen részecskék pályája egy olyan "véletlen bolyongás", amikor mind az irány, mind a távolság egyenletes eloszlású véletlenszerû változó. Azaz ha a részecske a sík egyik meghatározott pontjából a másikba akar jutni, akkor a pályája szinte biztos, hogy kitölti az egész síkot, mielôtt célba érne.

A Brown-mozgás hatása a kristályok növekedésénél is megfigyelhetô. A 4. ábrán látható, hogy milyen alakzatok alakulnak ki lehulló részecskékbôl, ha az oldalirányú sebesség (h), illetve a megtapadási valószínûség (p) változik. Az ábrák a következô értékeknek felelnek meg: (a) h=1, p=0; (b) h=1, p=1; (c) h=10, p=0; (d) h=10, p=1. A megtapadt részecskék (ennek az ábrán a p=1 felel meg) fa-, illetve mohaszerû alakzatot hoznak létre. Ezt a tulajdonságot fel is használják rajzfilmeknél a növények, illetve a tájkép megrajzolásához.4. ábra: Zuhanó részecskék Brown-mozgásából létrejövô alakzatok

Példa

A tüdônek az a képessége, hogy mennyi oxigént tud felvenni a belélegzett levegôbôl, arányos a rendelkezésre álló felülettel. Azaz egy adott tüdôtérfogat esetén igen jó, ha a felszínt megnöveljük. A tüdô szöveteinek belsô felületei ezért igen magas fraktáldimenziójúak.

További olvasnivaló

További, a fraktálokkal kapcsolatos információk találhatók Mandelbrotnál (1975) és Barnsley-nél (1988).

Érdemes megnézni az NCSA The Fractal Microscope (A fraktálmikroszkóp) címû on-line bemutatóját, valamint az ugyanott levô Fraktálgeometria és Irodalomjegyzék részeket.

Egy alakzat fraktáldimenzióját kiszámolhatjuk a fractop szolgáltatás igénybevételével. Ehhez Netscape v.2-re, vagy más olyan böngészôre van szükség, amivel fájlokat küldhetünk más WWW-szerverre.

A fraktálokról és más hasonló dolgokról találhatunk információkat a Complex Systems Network-ön. További on-line információkhoz kereshetünk ugrópontokat a Complex Systems Virtual Library-ben.

Gyakorlatok

1. Használjuk a FRACINT programot fraktálok rajzolásához.

2. Válasszuk az IFS opciót. Nézzünk meg néhány ábrát (pl. a páfrányt; angolul fern ).

Copyright David E. Green,

Environmental and Information Sciences, Charles Sturt University


Vissza a Fraktál-sarokba