Válaszok az átmeneti fémekrôl feltett kérdésekre

A Az átmeneti elemek körében elôforduló oxidációs számok közül melyik a legnagyobb?


A A mangán +7 oxidációs állapotban is elôfordul. Az atom elektronkonfigurációja [Ar]4s23d5. A +7-es oxidációs állapotban a Mn mind a 7 elektront leadja. A permanganátionban, MnO4-, a Mn oxidációs száma +7.

Vissza

B Melyik oxidációs szám fordul elô a leggyakrabban?


B +2 és +3 a leggyakoribb.

Vissza

C Mit nevezünk koordinatív (datív) kötésnek?


C Azt a kötést nevezzük datív kötésnek, amelynek kötô elektronpárja ugyanattól az atomtól származik.

Vissza

D Mit nevezünk kelátképzônek?


D Az egynél több elektronpárral rendelkezô ligandumokat. Ezek 'ollóba fogják' a fémet.

Vissza

E A nemkívánatos fémionok megkötésére gyakran alkalmaznak kelátképzôket. Ismer ilyen példát?


E Néhány példa: Az EDTE (etilén-diamin-tetraecetsav) felhasználható a Pb2+ megkötésére (mérgezô ólomvegyületeket ártalmatlanítanak ezzel a módszerrel). Az EDTE a vízben levô Mg2+ és Ca2+ ionokat is megköti (vízlágyítás).

Vissza

F Az átmeneti fémek komplexei rendszerint különbözô színűek. A skála a kéktôl - a sárgán keresztül - a pirosig terjed. Ez minek köszönhetô?


F Az oldat színét az elnyelt/átengedett fény hullámhossza szabja meg. A koordinációs vegyületek esetében az elnyelt fény hullámhossza a d-pályák távolságától függ (lásd a G kérdést).

Vissza

G Mi a kristálytér-felhasadás?


G Az öt d-pálya azonos energiájú (degenerált). Ha azonban a ligandumok kölcsönhatásba lépnek a fémmel, az öt d-pálya több - például két - szintre hasad fel. Ilyenkor a dx2-y2 és a dz2 pálya energiája - a vegyület szimmetriájától függôen - magasabb vagy alacsonyabb lesz, mint a dxy, a dxz és a dyz pályáé.

A két szint közötti energiakülönbséget kristálytér-felhasadásnak nevezik.

Vissza